ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Kugeln Nr. 16 und 17 Marcel Hirschel gewinnt nach dem Riesenslalom auch den Slalom in Kranjska Gora und sichert sich damit nun vorzeitig zwei weitere Kugeln. Er ist nun siebenfacher Gesamtweltcupsieger und hat je fünf kleine Kristallkugeln im Slalom und im Riesenslalom. Hirscher hält nun bei 57 Weltcupsiegen, sechs davon in Kranjska Gora und bereits zwölf in dieser Saison. und Parteichefs gaben Stimmen ab Heute wählt Kärnten einen neuen Landtag, die Parteichefs gaben ihre Stimmen bereits ab und zeigten sich optimistisch. Erstmals wird die Landesregierung nicht nach dem Proporz gebildet. 434.121 Kärntner sind wahlberechtigt. 4,6 Prozent der 424.121 Wahlberechtigten wählten bereits vor neun Tagen, rund 24.000 Wahlkarten wurden ausgegeben. Am Wahltag selbst herrschte in den Wahllokalen reger Betrieb, die Wahlbeteiligung dürfte insgesamt ähnlich ausfallen wie vor fünf Jahren. Damals hatte sie inklusive Wahlkarten 75,15 Prozent betragen. weiter Kein Familienbonus bei Mindestsicherung Der von ÖVP und FPÖ geplante Familienbonus sieht zwar einen Mindestbetrag für Alleinerzieherinnen vor. Sollten diese ganzjährig Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung beziehen, werden die 250 Euro pro Kind und Jahr aber nicht ausgezahlt. Das sieht der Gesetzesentwurf des Finanzministeriums vor. Dort ist auch im Detail geregelt, wie der Bonus zwischen berufstätigen Eltern geteilt wird. und Trump droht Europa mit Strafzöllen auf Autos Nach der Ankündigung hoher Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Donald Trump mit Drohungen gegen europäische Autobauer nachgelegt. Er könnte auch deren Produkte mit einer Sonderabgabe belegen, wenn die EU ihre Ankündigung wahr mache und ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte erhebe, warnte Trump gestern (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter. dann weiter mit Heute teils sonnig, teils trüb Zeitweise sonnig, am meisten Sonne von Vorarlberg bis Salzburg. Sonst aber stellenweise noch länger trüb durch Wolken oder Hochnebel. Höchstwerte von Ost nach West: minus 2 bis plus 14 Grad, bis zu 14 mit leichtem Föhn. dann weiter Heringssalat mit Karotten, Rosinen und Curry Zutaten Portionen: 4 / 400 g Karotten 2 Frühlingszwiebeln ü 4 Matjes-Doppelfilets 80 g Sultaninen 1 TL Harissapaste 1 EL Pflanzenöl ö 1-2 EL Tomaten-Paprika-Mark Salz Pfeffer (aus der Mühle) ü 1 Prise Zucker 2 EL Zitronensaft 1 TL Currypulver 1 TL Paprikapulver (edelsüß) üß 1/2 TL Kurkumapulver Zubereitung Für den Heringssalat mit Karotten, Rosinen und Curry zunächst die Karotten schälen und fein raspeln. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen, längs vierteln und in ca. 1 cm breite

Stücke schneiden. Die Matjesfilets in mundgerechte Stücke schneiden und mit den Karotten, Frühlingszwiebeln und Sultaninen in eine Schüssel geben. Die Harissapaste mit dem Tomaten-Paprika-Mark, Öl und 5-6 EL Wasser verrühren, dann mit Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronensaft, Curry-, Paprika- und Kurkumapulver würzen. Das Dressing abschmecken, bei Bedarf noch etwas Wasser unterrühren und über den Salat gießen. Alles gut durchmischen, noch ca. 20 Minuten durchziehen lassen und den Heringssalat mit Karotten, Rosinen und Curry servieren. Heringssalat mit Karotten, Rosinen und Curry ist eine exotischere Variante für den Heringsschmaus. und Motorsport Erster Formel-E-Sieg für Daniel Abt in Mexiko Tagebuch Marcel Hirscher macht es den Läusesuchern schwer /

SVENSKA Bollar nr. 16 och 17 Marcel Hirschel vinner efter storslalom och slalom i Kranjska Gora och nu har således säkrat förtid ytterligare två bollar. Han är nu sju gånger World Cup-vinnare och har fem små kristallbollar vardera i slalom och gigantiska slalom. Hirscher har nu 57 VM-segrar, sex av dem i Kranjska Gora och redan tolv denna säsong. och partiledare rösta i dag Idag väljer Kärnten ett nytt parlament, partiledarna har redan kastat sina röster och var optimistiska. För första gången bildas statsregeringen inte enligt proportionalrepresentationen. 434.121 Kärnarna är berättigade att rösta. 4,6 procent av de 424 121 berättigade väljare som redan röstade för nio dagar sedan utfärdades cirka 24 000 röstkort. På valdagen var det mycket aktivitet i valen, och valdeltagandet kommer sannolikt att likna det för fem år sedan. Vid den tiden hade hon betalat 75,15 procent inklusive valkort. nej Ingen familjebonus med garanterad minimiinkomst Familjebidraget som planeras av ÖVP och FPÖ ger ett minimibelopp för ensamstående föräldrar. Om de får arbetslöshetsersättning, nödhjälp eller minimilön året runt, kommer inte 250 euro per barn per år att betalas. Detta är vad finansministeriets utkast till lag föreskriver. Det specificerar också i detalj hur bonusen delas mellan arbetsföräldrar. och Trump hotar Europa med strafftullar på bilar efter tillkännagivandet av höga strafftullar på stål och aluminium president Donald Trump har fyllas på med hot mot europeiska biltillverkare. Han kunde också visa sina produkter med en särskild avgift, om EU gör sitt tillkännagivande sant och i sin tur lyfter strafftullar på amerikanska produkter, Trump varnade igår (lokal tid) via kortmeddelandetjänsten Twitter. fortsätt sedan med i dag delvis soligt, delvis molnigt ibland, mest sol från Vorarlberg till Salzburg. Annars, dock ibland molnigt genom moln eller hög dimma. Högst från öst till väst: minus 2 till plus 14 grader, upp till 14 med en ljus hårtork. därefter Heringssalat med morötter, russin och curry ingredienser portioner: 4/400 g morötter 2 vårlökar u 4 Matjes dubbla filéer 80 g sultanas 1 tsk Harissapaste en matsked vegetabilisk olja ö 1-2 EL tomat och peppar Mark salt peppar (från kvarnen) ü en nypa socker 2 matskedar citronsaft 1 tsk curry 1 tsk paprikapulver (söt och förföriska) USS 1/2 tsk gurkmeja pulverformig beredning för sill sallad med morötter, russin och curry första avdrags morötter och fint galler. Tvätta vårlöken, rengör, kvarts dem och ca 1 cm bred

Skär bitar. Skär matfiléerna i bitar i bitar och lägg i en skål med morötter, vårlök och sultanas. Blanda harissa-pastaen med tomat-paprika-margen, olja och 5-6 matskedar, krydda sedan med salt, peppar, socker, citronsaft, curry, paprika och gurkmeja. Smörj omklädningen, rör om lite mer vatten och häll över salladen. Blanda väl, låt spänning i ca 20 minuter och servera sillsalat med morötter, russin och karry. Sillsallad med morötter, russin och curry är en mer exotisk version av sill. och Motorsport första Formel E seger för Daniel Abt i Mexiko Dagboken Marcel Hirscher gör det svårt för Läusesuchern /

ENGLISH Balls No. 16 and 17 After the giant slalom, Marcel Hirschel wins the slalom in Kranjska Gora and secures two more balls prematurely. He is now seven times Overall World Cup winner and has five small crystal balls each in the slalom and giant slalom. Hirscher now holds 57 World Cup victories, six of them in Kranjska Gora and already twelve this season. and party leaders cast votes Today, Carinthia elects a new parliament, the party leaders have already cast their votes and were optimistic. For the first time, the state government is not formed according to the proportional representation. 434.121 Carinthians are eligible to vote. 4.6 percent of the 424,121 eligible voters already voted nine days ago, around 24,000 voting cards were issued. On election day itself, there was a lot of activity in the polling stations, and voter turnout is likely to be similar to what it was five years ago. At that time, she had paid 75.15 percent including electoral cards. no No family bonus with guaranteed minimum income The family bonus planned by ÖVP and FPÖ does provide for a minimum amount for single parents. If they receive unemployment benefits, emergency assistance or minimum income all year round, the 250 euros per child per year will not be paid. This is what the draft law of the Ministry of Finance provides. It also specifies in detail how the bonus is shared between working parents. and Trump threatens Europe with punitive tariffs on cars Following the announcement of high punitive tariffs on steel and aluminum, US President Donald Trump has come up with threats against European carmakers. He could also impose a special levy on their products if the EU makes their announcement true and, in turn, sets tariffs on US products, Trump warned yesterday (local time) about the short message service Twitter. then continue with Today partly sunny, partly cloudy Sunny at times, most sun from Vorarlberg to Salzburg. Otherwise, however, sometimes cloudy through clouds or high fog. Highs from east to west: minus 2 to plus 14 degrees, up to 14 with a light hair dryer. then continue herring salad with carrots, raisins and curry Ingredients Servings Servings: 4/400 g carrots 2 spring onions ü 4 double-fillet of matjes 80 g sultanas 1 teaspoon hassan paste 1 tbsp vegetable oil ö 1-2 tbsp tomato-pepper-salt salt pepper (from the mill) ü 1 pinch of sugar 2 tablespoons lemon juice 1 teaspoon curry powder 1 teaspoon paprika powder (sweet sauce) 1/2 teaspoon curcuma powder Preparation For the herring salad with carrots, raisins and curry, first peel the carrots and finely grate them. Wash the spring onions, clean, quarter them and in about 1 cm wide Cutting pieces. Cut the matje fillets into bite-sized pieces and place in a bowl with the carrots, spring onions and sultanas. Mix the harissa paste with the tomato-paprika-marrow, oil and 5-6 tablespoons of water, then season with salt, pepper, sugar, lemon juice, curry, paprika and turmeric powder. Season the dressing, stir in some more water if necessary and pour over the salad. Mix well, allow to strain for about 20 minutes and serve the herring salad with carrots, raisins and curry. Herring salad with carrots, raisins and curry is a more exotic version of herring. and Motorsport First Formula E victory for Daniel Abt in Mexico Diary Marcel Hirscher makes it difficult for the Läusesuchern /

ESPANOL Bolas No. 16 y 17 Después del slalom gigante, Marcel Hirschel gana el slalom en Kranjska Gora y asegura dos pelotas más prematuramente. Ahora es siete veces ganador de la Copa Mundial y tiene cinco pequeñas bolas de cristal en slalom y slalom gigante. Hirscher ahora tiene 57 victorias en la Copa del Mundo, seis de ellas en Kranjska Gora y doce en esta temporada. y los líderes del partido emiten sus votos Hoy, Carintia elige un nuevo parlamento estatal federal, los líderes del partido ya han emitido sus votos y son optimistas. Por primera vez, el gobierno del estado no se forma de acuerdo con la representación proporcional. 434.121 Los Carintios son elegibles para votar. El 4.6 por ciento de los 424,121 votantes elegibles ya votaron hace nueve días, se emitieron alrededor de 24,000 tarjetas de votación. El mismo día de las elecciones, hubo mucha actividad en las mesas electorales, y es probable que la participación electoral sea similar a la de hace cinco años. En ese momento, ella había pagado 75.15 por ciento incluyendo tarjetas electorales. no Bono familiar con ingreso mínimo garantizado El bono familiar planificado por ÖVP y FPÖ estipula un monto mínimo para padres solteros. Si reciben beneficios de desempleo, asistencia de emergencia o ingresos mínimos durante todo el año, no se pagarán los 250 euros por niño por año. Esto es lo que ofrece el proyecto de ley del Ministerio de Finanzas. También especifica en detalle cómo se comparte la bonificación entre los padres que trabajan. Trump y amenaza a Europa con aranceles punitivos sobre los coches después del anuncio de los altos aranceles punitivos sobre el acero y el aluminio presidente Donald Trump ha rellenado con amenazas contra el fabricante de automóviles de Europa. Se podría demostrar también sus productos con una tasa especial, si la UE hace que su anuncio verdadera ya su vez elevar los aranceles punitivos a productos estadounidenses, Trump advirtió ayer (hora local) a través del servicio de mensajes cortos Twitter. luego continúe con Hoy parcialmente soleado, parcialmente nublado Soleado a veces, la mayoría del sol desde Vorarlberg a Salzburgo. De lo contrario, sin embargo, a veces nublado a través de nubes o niebla alta. Máximas de este a oeste: menos de 2 a más 14 grados, hasta 14 con un secador de pelo ligero. entonces Heringssalat con las zanahorias, las pasas y curry porciones ingredientes: 4/400 g de zanahorias 2 resorte cebollas U 4 Matjes filetes dobles 80 g sultanas 1 cucharadita Harissapaste 1 cucharada de aceite vegetal ö 1-2 EL tomate y pimiento Marcos sal pimienta (desde el molino) ü 1 pizca de azúcar 2 cucharadas de jugo de limón 1 cucharadita de polvo de curry 1 cucharadita de pimentón (dulce y seductora) USS medio preparación en polvo cucharadita de cúrcuma para la ensalada de arenque con las zanahorias, las pasas y el curry primera cáscara de las zanahorias y rallar finamente. Lavar las cebolletas, limpiarlas, cortarlas en cuartos y en aproximadamente 1 cm de ancho Cortar piezas Cortar los filetes de matje en trozos del tamaño de un bocado y colocarlos en un tazón con las zanahorias, las cebolletas y las sultaninas. Mezcle la pasta de harissa con la pimentón-médula de tomate, aceite y 5-6 cucharadas de agua, luego  >>>>>>

>>>>>> sazone con sal, pimienta, azúcar, jugo de limón, curry, pimentón y polvo de cúrcuma. Sazone el aderezo, agregue más agua si es necesario y vierta sobre la ensalada. Mezcle bien, deje colar por unos 20 minutos y sirva la ensalada de arenque con zanahorias, pasas y curry. Ensalada de arenque con zanahorias, pasas y curry es una versión más exótica de arenque. y Motorsport First Formula E victoria para Daniel Abt en México Diario Marcel Hirscher hace que sea difícil para los Läusesuchern /

 

AM.06.03. 2018 DIENSTAG /AM.06.03. 2018 TUESDAY /AM.06.03. 2018 TISDAG /Enm.06.03. 2018 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Druck auf Bundes-SPÖ Nach dem deutlichen Erfolg bei der Landtagswahl in Kärnten kommt auf die SPÖ nun die Frage zu, mit wem die Partei in Kärnten in Zukunft koalieren will. Mit der FPÖ ginge sich eine bequeme Zweidrittelmehrheit aus. Eine weitere Partnerschaft mit der FPÖ auf Landesebene könnte allerdings die SPÖ auf Bundesebene stark unter Druck setzen. Weitere Optionen wären auch eine Koalition mit der ÖVP oder dem Team Kärnten - bisher zeigten sich alle Parteien in alle Richtungen offen. Für eine SPÖ-FPÖ-Koalition gab es sogar Empfehlungen. UND Bundeskanzler Kurz traf Papst Franziskus Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich Montagfrüh zu einer Privataudienz mit Papst Franziskus eingefunden. Sie dauerte etwa 35 Minuten, während derer der Papst indirekt auf die Migrationspolitik Österreichs hinwies. Der Papst schenkte dem Bundeskanzler die Medaille eines Friedensengels sowie seine drei Schreiben „Evangelii gaudium", „Laudato si" und „Amoris laetitia". Auch eine Ausgabe des Papst-Schreibens zum jüngsten kirchlichen Weltfriedenstag, weiter Stadt Wien fixiert strenge Regeln für Leihräder Nach Kritik wegen überfüllter Radständer und Blockaden durch abgestellte Leihräder hat die Stadt Wien nun fixe Regeln für Anbieter beschlossen. Eine Verordnung setzt den Anbietern etwa eine vierstündige Frist für den Abtransport. dann AUA streicht in kommenden Tagen ein Viertel der Flüge Betriebsversammlungen beim fliegenden Personal der AUA werden morgen sowie am Mittwoch zu zahlreichen Flugausfällen führen. In Summe werden über 140 von 570 ursprünglich geplanten Flügen gestrichen, also ein Viertel der Verbindungen, sagte AUA-Sprecher Peter Thier heute zur APA dann weiter mit Von Süden Schnee und Schneeregen Heute Nachmittag Wolken und von Süden her Schneefall und Schneeregen. An der Alpennordseite ein paar Sonnenfenster. Im Osten eisiger Wind. Von Ost nach West minus 3 bis plus 13 Grad. dann weiter Schweinefleischbällchen mit Zitronengras-Kokossauce Zutaten Portionen: 4 / 2 Knoblauchzehen 2 Schalotten 3 cm Ingwer 750 g Schweinsfaschiertes 2 EL Koriandergrün (gehackt) ü 2 Eier Salz Pfeffer (aus der Mühle) ü 4 EL Butterschmalz 2 EL Zitronengras (fein geschnitten; TK, Asiasupermarkt) 1 TL Korianderpulver 1 TL Kreuzkümmelpulver ü 1/2 TL Kurkumapulver 1 Dose Kokosmilch (400 ml) 2 TL Limettensaft 1-2 EL Fischsauce 4 Pak Choi Limettenspalten (zum Garnieren) Minze (frisch, zum Garnieren) Zubereitung Für die Schweinefleischbällchen mit Zitronengras-Kokossauce zunächst den Knoblauch und die Schalotten schälen und fein würfeln. Den Ingwer schälen und raspeln. Das Faschierte mit dem Ingwer, dem Koriander und den Eiern verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Aus dem Faschierten mit angefeuchteten Händen kleine Bällchen rollen. Das Schmalz in einer Pfanne erhitzen und die Fleischbällchen darin von allen Seiten goldbraun braten. 1 EL Butterschmalz in einem Topf erhitzen, den Knoblauch, die Schalotten und das Zitronengras darin anschwitzen. Die Gewürze dazugeben, kurz anschwitzen und dann mit der Kokosmilch ablöschen. Einmal aufkochen, mit dem Limettensaft und der Fischsauce abschmecken. Die Fleischbällchen in die Kokossauce geben und zugedeckt warm halten. Den Pak Choi waschen, trocken schütteln und in einer Pfanne mit dem heißen übrigen Butterschmalz von allen Seiten insgesamt 2-3 Minuten braten. Zusammen mit den Fleischbällchen in Schälchen anrichten, mit der Sauce übergießen und die Schweinefleischbällchen mit Zitronengras-Kokossauce mit Limettenspalten und frischer Minze garnieren. Schweinefleischbällchen mit Zitronengras-Kokossauce können auch zusatzlich mit Reis serviert werden. und Reaktionen Salzburg - Rapid: Viel Lob nach dem Schlager Fußball David Alaba: "Ich werde immer ein Kind sein" /

ENGLISH Pressure on federal SPÖ After the clear success in the state election in Carinthia comes to the SPÖ now the question of who wants to co-ordinate the party in Carinthia in the future. With the FPÖ would go from a comfortable two-thirds majority. However, a further partnership with the FPÖ at the state level could put strong pressure on the SPÖ at the federal level. Other options would be a coalition with the ÖVP or the Carinthia team - so far, all parties were open in all directions. There were even recommendations for a SPÖ-FPÖ coalition. AND Chancellor Kurz met Pope Francis Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) gathered Monday morning for a private audience with Pope Francis. It took about 35 minutes, during which the pope indirectly pointed to the migration policy of Austria. The Pope gave the Federal Chancellor the medal of a Peace Angel as well as his three letters "Evangelii gaudium", "Laudato si" and "Amoris laetitia". Also an issue of the Pope's letter on the recent church World Peace Day, further City of Vienna fixes strict rules for rental bikes After criticism over crowded bike racks and blockages by parked bicycles, the city of Vienna has now adopted fixed rules for providers. A regulation sets the suppliers about a four-hour period for the removal. then AUA clears in the coming days a quarter of the flights company meetings with the flying personnel of the AUA will lead tomorrow morning as well as on Wednesday to numerous flight cancellations. In total, over 140 out of 570 originally planned flights will be canceled, ie a quarter of the connections, said AUA spokesman Peter Thier today to the APA with From the south snow and sleet this afternoon clouds and from the south snowfall and sleet. On the northern side of the Alps a few sunshine windows. Icy wind in the east. From east to west minus 3 to plus 13 degrees. then continue pork balls with lemongrass coconut sauce Ingredients Servings: 4/2 cloves garlic 2 shallots 3 cm ginger 750 g pork tenderloin 2 tbsp coriander (chopped) 2 eggs salt pepper (from the mill) ü 4 tbsp butter lard 2 tbsp lemongrass (finely chopped; , Asiasupermarkt) 1 tsp cilantro powder 1 teaspoon cumin powder ½ teaspoon turmeric powder 1 coconut coconut milk (400 ml) 2 teaspoons lime juice 1-2 tbsp fish sauce 4 pak choi lime slices (for garnish) mint (fresh, for garnish) Preparation For pork balls with Peel the lemongrass and coconut sauce and then finely chop the garlic and shallots. Peel and grate the ginger. Knead the man with the ginger, cilantro and eggs. Season with salt and pepper. Roll little balls out of the minion with moistened hands. Heat the lard in a pan and roast the meatballs in golden brown on all sides. Heat 1 tbsp of clarified butter in a pan and sauté the garlic, shallots and lemongrass. Add the spices, briefly sauté and then deglaze with the coconut milk. Boil once, season with the lime juice and fish sauce. Put the meatballs into the coconut sauce and keep warm covered. Wash the pak choi, shake it dry and fry in a pan with the remaining hot lard from all sides for a total of 2-3 minutes. Arrange together with the meatballs in small bowls, pour over the sauce and garnish the pork balls with lemongrass coconut sauce with lime slices and fresh mint. Pork balls with lemon grass coconut sauce can also be served with rice. and reactions Salzburg - Rapid: Much praise after the hit football David Alaba: "I will always be a child" /

SVENSKA Trycket på federal SPÖ Efter stor framgång i de regionala valen i Kärnten, kommer frågan ner till SPÖ till nu, med vilken partiet kommer att bilda en koalition i Kärnten i framtiden. Med FPÖ skulle gå från en bekväm två tredjedelar majoritet. Ett ytterligare partnerskap med FPÖ på statsnivå kan emellertid lägga stort tryck på SPÖ på federal nivå. Andra alternativ skulle vara en koalition med ÖVP eller Kärnten laget - hittills var alla parter öppna i alla riktningar. Det fanns även rekommendationer för en SPÖ-FPÖ-koalition. Och förbundskansler kort träffade Franciskus Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) har samlat måndag morgon för en privat audiens med Franciskus. Det tog cirka 35 minuter, varpå popen indirekt pekade på Österrikes migrationspolitik. Påven gav kanslern Medal of Peace Angel och hans tre bokstäver "Evangelii gaudium", "Laudato si" och "Amoris laetitia". Även en kopia av påvens brev på den senaste världsdagen för fred kyrka, på Wiens fixar strikta regler för cyklar Efter kritik på grund av överbeläggning på cykeln stå och blockad av parkerade cyklar, staden Wien nu beslutat fasta regler för leverantörer. En förordning anger leverantörerna om en fyra timmarsperiod för borttagningen. då AUA sveper i kommande dagar en fjärdedel av flygdriftsenheterna flygande personal AUA morgon och bär på onsdag till många inställda flyg. Totalt har 570 ursprungligen planerade flygningar annulleras 140, det vill säga en fjärdedel av anslutningarna AUA talesman Peter Thier meddelade idag APA sedan ta från södra snö och slask i eftermiddag molnen och från söder, snö och slask. På norra sidan av Alperna några solskinfönster. Icy vind i öst. Från öst till väst minus 3 till plus 13 grader. sedan fläsk köttbullar med citrongräs kokos sås >>>>>>  

ESPANOL La presión sobre SPÖ federal Tras el éxito significativo en las elecciones regionales de Carintia, la cuestión se reduce a la SPÖ ahora, con el que el partido va a formar una coalición en Carintia en el futuro. Con el FPÖ pasaría de una cómoda mayoría de dos tercios. Sin embargo, una asociación adicional con el FPÖ a nivel estatal podría ejercer una fuerte presión sobre el SPÖ a nivel federal. Otras opciones serían una coalición con el ÖVP o el equipo de Carintia: hasta ahora, todas las partes estaban abiertas en todas las direcciones. Hubo incluso recomendaciones para una coalición SPÖ-FPÖ. Y Canciller se reunió corta Francisco Canciller Sebastian Kurz (OVP) ha reunido lunes por la mañana para una audiencia privada con Francisco. Tardó unos 35 minutos, durante los cuales el Papa señaló indirectamente la política de migración de Austria. El Papa dio el canciller de la medalla del Ángel de la paz y su tres letras "Evangelii gaudium", "Laudato si" y "Amoris laetitia". También una copia de la carta del Papa en la reciente Jornada Mundial de la iglesia de la paz, en Viena fija normas estrictas para las bicicletas después de las críticas debido al hacinamiento en el soporte de la bici y los bloqueos de bicicletas estacionadas, la ciudad de Viena ahora decidió reglas fijas para los proveedores. Un reglamento establece a los proveedores un período de cuatro horas para la eliminación. entonces AUA barre en los próximos días una cuarta parte de los vuelos que vuelan asambleas personal AUA mañana y llevar el miércoles a las numerosas cancelaciones de vuelos. En total son de 570 vuelos previstos inicialmente cancelado 140, es decir una cuarta parte de las conexiones, según informó hoy el portavoz de la AUA Peter Thier la APA a continuación, tomar de la nieve y aguanieve Sur esta tarde las nubes y del sur, nieve y aguanieve. En el lado norte de los Alpes algunas ventanas de sol. Viento helado en el este De este a oeste, menos de 3 a más 13 grados. luego albóndigas de cerdo con porciones ingredientes de la salsa de coco hierba de limón: 4/2 dientes de ajo 2 chalotes 3 cm de jengibre 750 g Schweinsfaschiertes 2 cucharadas de cilantro (picado) ü 2 huevos pimienta de la sal (desde el molino) U 4 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de hierba de limón (finamente picada; TK , Asiasupermarkt) 1 cucharadita de cilantro en polvo 1 cucharadita de polvo de comino ü media cucharadita de cúrcuma en polvo 1 lata de leche de coco (400 ml) de jugo de limón 2 cucharaditas de 1-2 cucharadas de salsa de pescado cuñas 4 pak choi cal (guarnición) nuevo (fresco, para adornar) preparación de las albóndigas de cerdo con Pele el lemongrass y la salsa de coco y luego pique finamente el ajo y los chalotes.

Pelar y rallar el jengibre. Amasar al hombre con jengibre, cilantro y huevos. Sazonar con sal y pimienta. Ruede las pelotas del minion con las manos humedecidas. Caliente la manteca en una sartén y asó las albóndigas en dorado por todos lados. Caliente 1 cucharada de mantequilla clarificada en una sartén y saltee el ajo, los chalotes y la hierba de limón. Agregue las especias, saltee brevemente y luego glasear con la leche de coco. Hierva una vez, sazone con el jugo de lima y la salsa de pescado. Coloque las albóndigas en la salsa de coco y manténgalos calientes. Lave el pak choi, sacúdalo y fríalo en una sartén con la manteca caliente restante por todos lados por un total de 2-3 minutos. Arregle junto con las albóndigas en tazones, vierta sobre la salsa y decore las bolas de cerdo con salsa de limón y coco con rodajas de lima y menta fresca. Las bolas de cerdo con salsa de coco de hierba de limón también se pueden servir con arroz. y reacciones Salzburg - Rapid: muchos elogios después del éxito del fútbol David Alaba: "Siempre seré un niño" /

>>>>>> ingredienser portioner: 4/2 vitlöksklyftor 2 schalottenlök 3 cm ingefära 750 g Schweinsfaschiertes 2 matskedar koriander (hackad) ü 2 ägg salt peppar (från kvarnen) U 4 matskedar smör 2 msk citrongräs (finhackad; TK , Asiasupermarkt) 1 tsk koriander pulver 1 tsk kummin pulver ü 1/2 tsk gurkmeja pulver en burk kokosmjölk (400 ml) 2 tsk limejuice 1-2 matskedar fisksås 4 pak choi limeklyftor (garnering) mynta (färska, till garnering) förberedelse för fläsk köttbullar med Skala citrongräs och kokosnöt sås och snitt såpa vitlök och skalot. Skala och riv på ingefära. Knead mannen med ingefära, koriander och ägg. Smaka med salt och peppar. Rulla små bollar ur muren med fuktiga händer. Värm smaken i en panna och grilla köttbullarna i guldbrun på alla sidor. Värm 1 msk klarat smör i en panna och sauté vitlök, sjalottenlök och citrongräs. Tillsätt kryddorna, kort suté och sedan degla med kokosmjölken. Koka en gång, krydda med limejuice och fisksås. Sätt köttbullarna i kokossåsen och håll den varm täckt. Tvätta pak choi, skaka det torrt och stek i en panna med resterande hett svamp från alla sidor i sammanlagt 2-3 minuter. Ordna med köttbullarna i skålar, häll över såsen och garnera fläskkulorna med citrongräns kokosnötsås med lime skivor och färsk mynta. Fläskkulor med citrongräs kokosnötsås kan också serveras med ris. och reaktioner Salzburg - Rapid: Mycket beröm efter träfffotbollen David Alaba: "Jag kommer alltid att vara ett barn" /

 

AM.07.03. 2018 MITTWOCH /AM.07.03. 2018 WEDNESDAY /AM.07.03. 2018 VÄNDAGDAG /Enm.07.03. 2018 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Vorerst keine Tür zugeschlagen Mit zwei Olympiagoldmedaillen, dem siebenten Weltcup-Gesamtsieg hintereinander und den jeweils fünften Kristallkugeln in Slalom und Riesentorlauf hat Marcel Hirscher neben bisher zwölf Siegen in dieser Saison alles und zugleich viel mehr erreicht, als er sich nach seinem Knöchelbruch im Sommer selbst zugetraut hätte. Rekorde purzelten sprichwörtlich am laufenden Band, dabei läuft die Saison noch. Ob es danach für Hirscher im Skisport weitergeht, ist völlig offen. Aus seinen Gedanken ans Karriereende macht er aber kein Geheimnis. und Strengere Regeln: Leihradanbieter stoppt Projekt Die Stadt Wien will Geldstrafen einführen, wenn kaputte und herumliegende Räder nicht innerhalb von vier Stunden eingesammelt werden. Wegen dieser strengeren Regeln hat nun die Wiener Firma Greenride-Bike ihr Leihradprojekt gestoppt. dann Nach drei Monaten: Straße nach Felssturz wieder befahrbar Nach dem Felssturz am Heiligen Abend ist die Valser Straße in Tirol seit gestern wieder zweispurig befahrbar. Ein rund vier Meter hoher Damm wurde mit Räummaterial aufgeschüttet.und Nach drei Monaten: Straße nach Felssturz wieder befahrbar Nach dem Felssturz am Heiligen Abend ist die Valser Straße in Tirol seit gestern wieder zweispurig befahrbar. Ein rund vier Meter hoher Damm wurde mit Räummaterial aufgeschüttet. dann Weltkriegswrack von US-Flugzeugträger entdeckt Rund 800 Kilometer vor der Ostküste Australiens ist das Wrack des im Zweiten Weltkrieg versenkten US-Flugzeugträgers „USS Lexington" entdeckt worden. Ein Suchteam unter Leitung von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen fand das Wrack im Korallenmeer in einer Tiefe von rund 3.000 Metern, wie das Team am Montag mitteilte. Fotos und Videoaufnahmen zeigen Bordkanonen und gut erhaltene Kampfflugzeuge, die zusammen mit der „USS Lexington" untergegangen waren. dann Heute etwas Schneefall und Regen Unbeständig mit vielen Wolken und zeitweise mit Regen oder Schneefall. Im Südosten am Nachmittag trocken und etwas Sonne. Höchstwerte: 0 bis 9 Grad. weiter mit Rindsrouladen Zutaten / 4 Stück Ja! Natürlich Jungrindschnitzel (á 200g) üüá 50 g Estragonsenf 50 g Ja! Natürlich Karotten ü 80 g Gelbe Rüben ü 50 g Ja! Natürlich Speck ü 4 EL Essiggurken 100 g Ja! Natürlich Sonnenblumenöl üö Ja! Natürlich Zwiebeln (würfelig geschnitten) üü 1/2 l Rindsuppe 20 g Ja! Natürlich Mehl (glatt) ü 1/2 Becher Ja! Natürlich Sauerrahm ü Salz Pfeffer (aus der Mühle) ü Zubereitung Für die Rindsrouladen zunächst das Backrohr auf 180 °C vorheizen. Die Rindsschnitzel klopfen, pfeffern und ganz dünn mit Senf bestreichen. Karotten und Rüben schälen und ebenso wie die Gurken in etwa vier Millimeter dicke Streifen schneiden. Den Speck mit dem Gemüse auf die Rindschnitzel legen, einrollen und mit einem Spagat oder Zahnstocher fixieren. In einer Pfanne Öl erhitzen und die Rouladen kurz von allen Seiten anbraten. Innen sollten sie jedoch rosa bleiben. Die Rouladen zur Seite legen, um die entstandenen Bratrückstände für die Sauce zu nutzen. Dazu die fein geschnittenen Zwiebeln in der Pfanne anrösten und, sobald sie Farbe nehmen, mit Mehl stauben, also das Mehl über die Zwiebeln streuen und kurz mitrösten. Sobald es Farbe annimmt, mit etwas Suppe aufgießen und kräftig rühren, damit keine Mehlklümpchen entstehen. Einmal aufkochen lassen, die Rindsrouladen wieder beigeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze 30 bis 40 Minuten im Rohr dünsten lassen. Inzwischen den Sauerrahm glatt rühren, gegen Ende der Garzeit unterrühren und mit Senf, Salz und Pfeffer abschmecken. Rindsrouladen vom Spagat befreien und mit Erdäpfelpüree oder Ja! Natürlich Teigwaren servieren. Viele weitere herrliche Rouladen-Rezeptideen haben wir hier für Sie zusammengefasst. und Justiz Salzburg: Ermittlungen nach tödlichem Verkehrsunfall Konjunktur Prognose: Insolvenzen von Firmen gehen weltweit leicht zurück /

ENGLISH For the time being, no door slammed With two Olympic gold medals, the seventh overall World Cup victory in succession and the fifth crystal balls in slalom and giant slalom Marcel Hirscher has achieved everything and at the same time much more than twelve wins this season, as he himself dared after his ankle fracture in the summer would have. Records are literally tumbling, but the season is still running. Whether it then goes on for Hirscher in ski sports, is completely open. From his thoughts at the end of his career he makes no secret. and Strict rules: rental bike provider stops project The City of Vienna wants to introduce fines if broken and lying around wheels are not collected within four hours. Because of these stricter rules, the Viennese company Greenride-Bike has now stopped their rental bike project. then After three months: road to rock fall again passable After the rock fall on Christmas Eve, the Valser road in Tyrol since yesterday again two lanes passable. A dam about four meters high was heaped up with excavated material. After three months: road to rock fall again passable After the rock fall on Christmas Eve, the Valser road in Tyrol since yesterday again two lanes passable. An approximately four-meter-high dam was piled up with clearing material. then World War II wreck discovered by US aircraft carriers About 800 kilometers off the east coast of Australia, the wreckage of the US aircraft carrier USS Lexington sunk in World War II has been discovered. A search team led by Microsoft co-founder Paul Allen found the wreck in the Coral Sea at a depth of about 3,000 meters, as the team announced on Monday. Photos and video footage show cannons and well-preserved fighter jets lost together with the USS Lexington. then a bit of snow and rain Today Unstable with many clouds and at times with rain or snowfall. In the southeast in the afternoon dry and a bit sun. Maximum values: 0 to 9 degrees. on with beef roulades Ingredients / 4 pieces Yes! Naturally young beef schnitzel (á 200g) about 50 g Estragonsenf 50 g Yes! Of course carrots ü 80 g yellow turnips ü 50 g Yes! Of course bacon ü 4 tablespoons pickles 100 g Yes! Of course, sunflower oil üö Yes! Of course, onions (diced) about 1/2 l of beef soup 20 g Yes! Of course, flour (smooth) ü 1/2 cup Yes! Of course sour cream ü salt pepper (from the mill) ü Preparation For the beef roulades first the oven at 180 ° C Preheat. Knead the beef schnitzel, pepper and thinly sprinkle with mustard. Peel carrots and turnips and, just like the cucumbers, cut strips about four millimeters thick. Put the bacon with the vegetables on the beef steaks, roll up and fix with a splits or toothpick. Heat oil in a pan and sauté the roulades briefly from all sides. Inside, they should stay pink. Set aside the roulades to use the resulting roasting residue for the sauce. Roast the finely chopped onions in the pan and, as soon as they take color, dust with flour, then sprinkle the flour over the onions and fry briefly. As soon as it takes on color, add some soup and stir vigorously so that no flour lumps are formed. Bring to a boil once again, add the beef roulades again and cover with a medium heat for 30 to 40 minutes in a tube. In the meantime, stir in the sour cream, stir in towards the end of the cooking time and season with mustard, salt and pepper. Free beef roulades and with potato puree or yes! Of course serve pasta. We have summarized many more wonderful roulade recipe ideas >>>>>> 

SVENSKA För tillfället är smäll någon dörr med två OS-guld, den sjunde totala världscupen seger i rad och respektive femte kristallen i slalom och storslalom Marcel Hirscher har också uppnått den här säsongen allt och mycket mer än han krediteras för sin brutna fotled på sommaren själv nästa datum tolv segrar skulle. Skivor tumbler bokstavligen, men säsongen kör fortfarande. Oavsett om det fortsätter för Hirscher i skidsporter, är det helt öppet. Från hans tankar i slutet av sin karriär men han gör ingen hemlighet. och strängare regler: Leihradanbieter stoppar projektet Staden Wien vill införa böter om brutna och ligger runt hjulen inte samlas inom fyra timmar. På grund av dessa stränga regler nu Wien företaget Green Ride cykel har slutat sin Leihradprojekt. sedan efter tre månader: Vägen till Rock falla igen tveksam Efter stenras på julafton är Vals gata i Tyrolen två körfält öppna för trafik igen sedan i går. En ungefär fyra meter höga dammen var med Räummaterial aufgeschüttet.und Efter tre månader: Vägen till Rock falla igen tveksam Efter stenras på julafton, är återigen två körfält öppna för trafik sedan igår Vals gatan in Tirol. En ungefär fyra meter hög damm lades upp med röjningsmaterial. Sedan andra världskriget vraket av USA: s hangarfartyg såg cirka 800 kilometer utanför Australiens östkust, vraket av sjunkna andra världskriget amerikanska hangarfartyg "USS Lexington" har upptäckts. En sökning under ledning av Microsofts grundare Paul Allen fann vraket av Korallhavet på ett djup av cirka 3000 meter, som laget meddelade på måndagen. Foton och videoinspelningar visar kanoner och välbevarade stridsflygplan som hade omkommit tillsammans med "USS Lexington". då lite snö och regn Idag Ostabilt med många moln och ibland med regn eller snöfall. I sydost på eftermiddagen torr och lite sol. Maximala värden: 0 till 9 grader. på med roulader av nötkött Ingredienser / 4 stycken Ja! Naturligt ungt nötköttschnitzel (på 200g) ca 50 g Estragonsenf 50 g Ja! Naturligtvis morötter ü 80 g gul ros ü 50 g Ja! Naturligtvis bacon ü 4 msk pickles 100 g Ja! Självklart, solrosolja üö Ja! Självklart lökar (tärning) ca 1/2 l kökssoppa 20 g Ja! Naturligtvis mjöl (smidig) ü 1/2 kopp Ja! Naturligtvis, gräddfil över havet salt peppar (från kvarnen) U förberedelse för Rindsrouladen första ugnen till 180 ° C Värm. Knippa biffschnitzel, peppar och smutsen med senap. Skala morötter och rovor och, precis som gurkorna, klippa remsor runt fyra millimeter tjocka. Sätt bacon med grönsakerna på biffbiffarna, rulla upp och fixa med en splittring eller tandpetare. Värm olja i en panna och suté rouladerna kort från alla håll. Inuti borde de vara rosa. Sätt bort rouladerna för att använda den resulterande rostresteren för såsen. Rosta de finhackade lökarna i pannan och, så fort de tar färg, damm med mjöl, strö sedan mjölet över löken och steka kort. Så fort det tar färg, tillsätt lite soppa och rör kraftigt så att inga mjölklumpar bildas. Koka igen, lägg till biffrouladerna igen och täck med en medium värme i 30 till 40 minuter i röret. Under tiden röra om i gräddfilen, rör in i slutet av tillagningstiden och krydda med senap, salt och peppar. Gratis köttroulader och med potatispuré eller ja! Naturligtvis servera pasta. Vi har sammanfattat många mer underbara rouladreceptidéer här för dig. och rättvisa Salzburg: Undersökningar i en dödlig trafikolycka Ekonomisk prognos: Konkurser i företag världen över sjunker något /

>>>>>> here for you. and Justice Salzburg: Investigations into a fatal traffic accident Economic forecast: Bankruptcies of companies worldwide decline slightly /

ESPANOL Por el momento se cerró de golpe cualquier puerta con dos medallas de oro olímpicas, la séptima victoria en la Copa del Mundo en general en una fila y la respectiva quinta cristal en slalom y slalom gigante Marcel Hirscher también ha logrado esta temporada todo y mucho más de lo que se le atribuye por su fractura de tobillo en el verano sí próxima fecha doce victorias haría. Los registros literalmente se están cayendo, pero la temporada todavía está funcionando. Si continúa Hirscher en deportes de esquí, está completamente abierto. De sus pensamientos al final de su carrera no hace ningún secreto. y Reglas estrictas: el proveedor de bicicletas de alquiler detiene el proyecto. La ciudad de Viena desea introducir multas si las ruedas están rotas y no se recogen dentro de las cuatro horas. Debido a estas reglas más estrictas, la empresa vienesa Greenride-Bike ha detenido su proyecto de alquiler de bicicletas. a continuación, después de tres meses: camino hacia la roca caer de nuevo transitable Después de la caída de rocas en la víspera de Navidad, la calle Vals en el Tirol es de dos carriles abiertos al tráfico una vez más desde el día anterior. Una presa más o menos de cuatro metros de altura estaba con Räummaterial aufgeschüttet.und Después de tres meses: camino hacia la roca caer de nuevo transitable Después de la caída de rocas en la víspera de Navidad, la calle Vals in Tirol es de nuevo dos carriles abiertos al tráfico desde ayer. Una presa de aproximadamente cuatro metros de alto fue amontonada con material de limpieza. Luego de la Segunda Guerra Mundial naufragio del portaaviones estadounidense descubierto alrededor de 800 kilómetros de la costa este de Australia, el pecio del portaaviones Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos hundidos "USS Lexington" ha sido descubierto. Un equipo de búsqueda dirigida por el cofundador de Microsoft Paul Allen encontró los restos del naufragio del Mar del Coral, a una profundidad de unos 3.000 metros, ya que el equipo anunció el lunes. Fotos y secuencias de video muestran cañones y aviones de combate bien conservados perdidos junto con el USS Lexington. luego un poco de nieve y lluvia Hoy inestable con muchas nubes y en ocasiones con lluvia o nevada. En el sureste por la tarde seco y un poco de sol. Valores máximos: 0 a 9 grados. continuar con los rollos de carne Ingredientes / 4 piezas ¡Sí! Schnitzel de ternera naturalmente joven (á 200 g) aproximadamente 50 g Estragonsenf 50 g ¡Sí! Por supuesto zanahorias ü 80 g nabos amarillos ü 50 g ¡Sí! Por supuesto tocino ü 4 cucharadas de encurtidos 100 g ¡Sí! Por supuesto, el aceite de girasol üö ¡Sí! Por supuesto, cebollas (picadas) alrededor de 1/2 l de sopa de carne 20 g ¡Sí! Por supuesto, harina (suave) ü 1/2 taza ¡Sí! Por supuesto, crema agria ü sal pimienta (del molino) ü Preparación Para los trinos de carne primero el horno a 180 ° C Precalentamiento. Amasar el escalope de ternera, pimienta y espolvorear ligeramente con mostaza. Pele zanahorias y nabos y, al igual que los pepinos, corte tiras de aproximadamente cuatro milímetros de grosor. Coloque el tocino con las verduras en los filetes de carne, enrolle y péguelo con un splits o palillo de dientes. Caliente el aceite en una sartén y saltee los rollos brevemente por todos lados. En el interior, deberían permanecer de color rosa. Deje a un lado los trinos para usar el residuo tostado resultante para la salsa. Asar las cebollas finamente picadas en la sartén y, tan pronto como tomen color, espolvorear con harina, luego rociar la harina sobre las cebollas y freírlas brevemente. Tan pronto como tome color, agregue un poco de sopa y mezcle vigorosamente para que no se formen grumos de harina. Llevar a ebullición una vez más, agregar los rollos de carne de res otra vez y cubrir a fuego medio durante 30 a 40 minutos en un tubo. Mientras tanto, agregue la crema agria, revuelva hacia el final del tiempo de cocción y sazone con mostaza, sal y pimienta. ¡Matambre de carne gratis y puré de patata o sí! Por supuesto servir pasta. Hemos resumido muchas más ideas maravillosas de recetas de rollos aquí para usted. y Justicia Salzburgo: las investigaciones sobre un accidente de tráfico fatal Pronóstico económico: las quiebras de las empresas en todo el mundo disminuyen ligeramente /

AM.08.03. 2018 DONNERSTAG /AM.08.03. 2018 THURSDAY /AM.08.03. 2018 TORSDAG /Enm.08.03. 2018 JUEVES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN US-Strafzölle: EU für WTO-Klage oder eigene Zölle Die EU-Kommission hat heute noch keine endgültige Entscheidung als Reaktion auf die US-Strafzölle getroffen, aber mehrere Reaktionsmöglichkeiten in den Raum gestellt. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström forderte die USA auf, die „Sache nochmals zu überdenken". Zu den EU-Gegenmaßnahmen zählen eine WTO-Klage oder Zölle auf verschiedene US-Produkte. und EU zu „Brexit": „Reibungen" im Handel unvermeidlich Die EU hat Großbritannien vor „negativen wirtschaftlichen Folgen" durch den „Brexit" gewarnt: Der von London angekündigte Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion werde „unvermeidlich zu Reibungen" in den beiderseitigen Handelsbeziehungen führen, heißt es in dem heute vorgelegten Entwurf für Leitlinien der EU zu den künftigen Beziehungen. Demnach will die EU ihren Binnenmarkt schützen und „kein Rosinenpicken" vonseiten Großbritanniens in Wirtschaftsfragen zulassen. dann Im W nass und kühl, im O milder Heute Nachmittag von Vorarlberg bis Oberösterreich zunehmend regnerisch und oberhalb von 800 bis 1300m Schneefall. Die eine oder andere Sonnenstunde im Süden und Osten. Und im Osten auch endlich wärmer. Höchstwerte: 4 bis 13 Grad. weiter Karottensuppe Zutaten für 4 Portionen 250 g Karotten 1 Stk Zwiebel 1 EL Butter 800 ml Gemüsesuppe 1 Becher Schlagobers 1 Prise Salz 1 Prise Pfeffer 1 Prise Muskat 150 g Karoffel Zubereitung Für die Karottensuppe die Karotten und Kartoffeln schälen und würfeln. Die Zwiebeln ebenfalls schälen und würfeln. Die Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebeln glasig dünsten. Karotten und Kartoffeln zugeben und 5 Min. mitdünsten, leicht salzen. Die Gemüsesuppe und den Schlagobers zugießen, aufkochen und bei mittlerer Hitze zugedeckt 25 Min. garen. Die Suppe mit einem Mixstab pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Wer mag kann die Karottensuppe noch mit etwas Chili oder Curry verfeinern. und Europa League Peter Stöger: "Diese Konstellation hat was" Formel 1 Fahrerflucht: Alonsos Suche nach Glück & Ruhm /

ENGLISH US punitive tariffs: EU for WTO lawsuit or own tariffs The EU Commission has not yet taken a final decision in response to the US punitive tariffs, but has put several reaction options in the room. EU Trade Commissioner Cecilia Malmström called on the US to "reconsider the case". EU countermeasures include a WTO lawsuit or duties on various US products. and EU on "Brexit": "Frictions" in trade unavoidable The EU has warned Great Britain of "negative economic consequences" from the "Brexit": London's announced exit from the EU single market and Customs Union will "inevitably become frictions" in mutual trade relations, according to the draft EU guidelines on future relations Accordingly, the EU wants to protect their domestic market and allow "no raisin pecking" on the part of Great Britain in economic matters. then in the wet and cool, in the milder this afternoon from Vorarlberg to Upper Austria increasingly rainy and above 800 to 1300m snowfall. One or the other hour of sunshine in the south and east. And finally warmer in the east. Maximum values: 4 to 13 degrees. carrot soup Ingredients for 4 servings 250 g carrots 1 pc of onion 1 tbsp butter 800 ml vegetable soup 1 beaker of whipped cream 1 pinch of salt 1 pinch of pepper 1 pinch of nutmeg 150 g of potato Preparation Peel and dice the carrots and potatoes for the carrot soup. Peel and dice the onions as well. Melt the butter in a saucepan and fry the onions until translucent. Add the carrots and potatoes and simmer for 5 minutes, lightly salt. Add the vegetable soup and whipped cream, bring to the boil and cook over medium heat until cooked for 25 minutes. Puree the soup with a blender and season with salt, pepper and nutmeg. If you like, you can still refine the carrot soup with a bit of chilli or curry. and Europa League Peter Stöger: "This constellation has something" Formula 1 driver escape: Alonso's search for luck & fame /

SVENSKA USA strafftullar: EU WTO klagomål eller egna uppgifter, EU-kommissionen har i dag fattat ett slutgiltigt beslut som svar på den amerikanska strafftullar, men fann flera möjliga svar på rummet. EU: s handels kommissionär Cecilia Malmström uppmanade oss att "tänka sak igen" den. Bland EU motåtgärder inkluderar en WTO klagomål eller uppgifter om olika amerikanska produkter. och EU att "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstning": "friktion" i handeln oundvikligen EU Britain har varnat för "negativa ekonomiska konsekvenser" av "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstningen" Den aviserade från London utträde ur EU: s inre marknad och tullunionen skulle vara "oundvikliga friktioner" i bly i sina handelsförbindelser, enligt dagens design för EU: s riktlinjer om de framtida förbindelserna. Således vill EU att skydda sin inre marknad och låta "ingen cherry-picking" på den del av Storbritannien i ekonomiska frågor. Sedan i W vått och kallt, i O mild eftermiddag från Vorarlberg till Oberösterreich alltmer regniga och över 800 1300m snöfall. På ett eller annat timmes solsken i söder och öster. Och äntligen varmare i öster. Maximala värden: 4 till 13 grader. ytterligare morot soppa 4 port 250 g morötter en bit lök 1 matsked smör 800 ml grönsakssoppa en kopp vispad grädde en nypa salt en nypa peppar Framställning Peel en nypa muskotnöt 150 g Karoffel För morot soppa morötter och potatisar och tärningar. Lökarna skal också och hacka. Smält smör i en kastrull, smälta och stek löken tills genomskinlig. Morötter och potatis och tillsätt 5 minuter. Fry, salt lätt. Grönsakssoppa och häll vispad grädde, koka upp på medelvärme, täckt 25 minuter. Cook. Soppan med en stavmixer puré och krydda med salt, peppar och muskot. Vem gillar kan förfina morot soppa fortfarande med lite chili eller curry. och Europa League Peter Stoeger: "Denna konstellation har vad" Formel 1 Hit and Run: Alonso sökande efter lycka och berömmelse /

ESPANOL tarifas punitivas estadounidenses: queja ante la OMC de la UE o de los derechos propios, la Comisión Europea ha tomado hoy una decisión final en respuesta a las tarifas punitivas de los Estados Unidos, pero se encontró varias respuestas posibles a la habitación. El comisario de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, pidió a los EE.UU. a "reconsiderar cosa otra vez" el. Entre la UE contramedidas incluyen una queja ante la OMC o de sus funciones en diversos productos estadounidenses. y la UE para "Reino Unido y el referéndum de miembros de Gibraltar Unión Europea": "fricción" en el comercio inevitablemente Bretaña UE ha advertido de "consecuencias económicas negativas" por el "Reino Unido y Gibraltar Unión Europea membresía referéndum": La anunciada desde London salida del mercado único de la UE y de la unión aduanera habría "fricciones inevitables" en plomo en sus relaciones comerciales, de acuerdo con el diseño actual de las directrices de la UE sobre las relaciones futuras. En consecuencia, la UE quiere proteger su mercado interno y permitir que "sin selección" por parte de Gran Bretaña en los >>>>>> 

>>>>>> asuntos económicos. Luego, en W húmedo y fresco, en O tarde leve de Vorarlberg a Alta Austria cada vez más lluviosa y por encima de 800 a 1.300 metros nevadas. Una u otra hora de sol en el sur y el este. Y al este, finalmente, más cálido. Los valores máximos de: de 4 a 13 grados. más sopa de zanahoria Para 4 250 g de zanahorias 1 pieza de cebolla 1 cucharada de mantequilla 800 ml sopa de verduras 1 taza de crema batida 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta Preparación Peel 1 pizca nuez moscada 150 g Karoffel Para las zanahorias sopa de zanahoria y las patatas y dados. Los bulbos también pelar y picar. Derretir la mantequilla en una sartén, derretir y freír la cebolla hasta que esté transparente. Las zanahorias y patatas y añadir 5 minutos. Fry, sal ligera. La sopa de verduras y crema batida verter, llevar a ebullición a fuego medio, cubierto de 25 minutos. Cook. La sopa con un puré de mano batidora y se sazona con sal, pimienta y nuez moscada. A quién le gusta puede refinar aún sopa de zanahoria con un poco de chile o curry. y Europa League Peter Stoeger: "Esta constelación tiene lo que" la Fórmula 1 Hit and Run: la búsqueda de Alonso para la felicidad y la fama /

 

AM.09.03. 2018 FREITAG /AM.09.03. 2018 FRIDAY /AM.09.03. 2018 fredag /Enm.09.03. 2018 VIERNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Abschiedsrennen in Ofterschwang Seit Dezember 2001 ist Michaela Kirchgasser im Weltcup mit dabei. Mit 283 Weltcup-Starts, drei Siegen und insgesamt 17 Podestplätzen sowie sieben WM-Medaillen ist die Slalom-Juniorenweltmeisterin von 2003 eine der verdienstreichsten Läuferinnen im ÖSV-Damen-Team. Nach 17 Jahren nimmt die Salzburgerin am Samstag beim Slalom in Ofterschwang Abschied. „Es wird mein letztes Weltcup-Wochenende sein. Da schwirren schon einige Gefühle im Kopf umher", sagte Kirchgasser kurz vor dem Ende einer langen Reise. und Trump unmittelbar vor Unterzeichnung Von den geplanten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium sollen Kanada und Mexiko offenbar zunächst verschont bleiben. Das verlautete am Mittwoch aus dem Weißen Haus. Anderen Ländern droht allerdings eine Konfrontation im Handelsstreit: China kündigte am Donnerstag eine „angemessene Reaktion" an, die EU hatte zuvor mit Gegenzöllen gedroht. US-Präsident Donald Trump will sein Dokument noch am Donnerstag unterzeichnen. Ungeachtet der Kritik auch in den eigenen Reihen umgeht er den Kongress, indem er die Maßnahme mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit begründet. dann Formel 1: Ricciardo lässt mit Bestzeit aufhorchen Red Bull hat gestern zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in Melbourne ein eindrucksvolles Statement abgegeben. Am zweiten Tag der Abschlusstests in Montmelo drehte der Australier Daniel Ricciardo nicht nur die mit Abstand schnellste Runde, sondern bewies in seinem „RB14" mit insgesamt 165 Umläufen auch die größte Standfestigkeit. weiter James-Bond-Erlebniswelt auf Söldener Gletscher eröffnet Hoch über Sölden wird James Bond in einer aufwendigen Erlebniswelt verewigt. Dort wo für den Film „Spectre" gedreht wurde, werden Millionen investiert - mit dem Segen der James-Bond-Macher aus London. Die Eröffnung ist für Herbst geplant. dann weiter mit Heute immer öfter sonnig Im Großteil Österreichs überwiegend sonnig. Vorerst aber noch einige Quellwolken und rund um Oberösterreich noch letzte Schauer. Im Osten sehr lebhafter Westwind. Höchstwerte: 6 bis 13 Grad. und dann weiter mit Hühnerbrust mit Orangensauce und Pak Choi Zutaten Portionen: 4 / 4 Hühnerbrüste (mit Haut und Flügelknochen) üüü Salz Pfeffer (aus der Mühle) ü 3 EL Butter /video-snack-orange-artikel-42853 Orangen (davon 1 unbehandelt) 1 EL Mehl 150 ml Fleischsuppe 3 EL Butter 4 Pak Choi Zubereitung Für die Hühnerbrust mit Orangensauce und Pak Choi zunächst den Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Die Hühnerbrüste waschen, trocken tupfen und die Flügelknochen entfernen. Das Fleisch salzen, pfeffern und in einer Pfanne mit 2 EL heißer Butter von allen Seiten gebräunt anbraten. Im Ofen (Hautseite nach oben) ca. 20 Minuten fertig garen. In der Zwischenzeit die unbehandelte Orange heiß waschen, halbieren, eine Hälfte in Spalten und eine Hälfte in Scheiben schneiden. Die übrigen Orangen auspressen. Die übrige Butter in der Hühnerpfanne erhitzen und die Orangenspalten darin anbraten. Mit dem Mehl bestauben und mit Orangensaft und Suppe ablöschen. Sämig einkochen lassen (die Orangenspalten dabei ausdrücken), durch ein Sieb passieren und abschmecken. Die Orangenscheiben in einer Grillpfanne mit einem Grillmuster versehen. Den Pak Choi waschen und ca. 2 Minuten dämpfen, bis er heiß ist. Die Hühnerbrüste in Tranchen schneiden und zusammen mit den gegrillten Orangenscheiben und dem Pak Choi auf Tellern anrichten. Mit der Sauce beträufeln. Hühnerbrust mit Orangensauce und Pak Choi servieren. Zur Hühnerbrust >>>>>>

ENGLISH Farewell race in Ofterschwang Since December 2001, Michaela Kirchgasser has been in the World Cup. With 283 World Cup starts, three wins and a total of 17 podium finishes, as well as seven World Championship medals, the 2003 Slalom Junior World Champion is one of the most deserving runners in the ÖSV women's team. After 17 years, the Salzburg woman takes leave on Saturday at the slalom in Ofterschwang. "It will be my last World Cup weekend. There are already some emotions buzzing around in my head, "said Kirchgasser shortly before the end of a long journey. and Trump just before signing The planned US punitive tariffs on steel and aluminum, Canada and Mexico are apparently initially spared. That was reported Wednesday from the White House. However, other countries are threatened with a confrontation in the trade dispute: China announced on Thursday a "reasonable response" to the EU had previously threatened with counter-duties. US President Donald Trump wants to sign his document on Thursday. Notwithstanding the criticism in his own ranks, he circumvents Congress by establishing the measure with a threat to national security. then Formula 1: Ricciardo picks up fastest time Red Bull made an impressive statement two and a half weeks before the start of the season in Melbourne yesterday. On the second day of the final test in Montmelo, the Australian Daniel Ricciardo not only turned the fastest lap by far, but in his "RB14" also showed the greatest stability with a total of 165 revolutions. continue James Bond adventure world on the Sölden glacier opened High above Sölden, James Bond is immortalized in a lavish world of experience. Millions are being invested where the film "Specter" was filmed - with the blessing of James Bond makers from London. The opening is planned for autumn. then continue with today increasingly sunny Most of Austria is mostly sunny. For now, however, still some clouds of clouds and around Upper Austria still last shower. Very lively west wind in the east. Maximum values: 6 to 13 degrees. and then with chicken breast with orange sauce and pak choi Ingredients Servings: 4/4 chicken breasts (with skin and wing bones) with salt pepper (from the mill) ü 3 tablespoons butter / video snack-orange-article-42853 oranges (including 1 untreated ) 1 tablespoon flour 150 ml meat soup 3 tablespoons butter 4 pak choi Preparation For the chicken breast with orange sauce and pak choi, first set the oven to 160

° C Preheat circulating air. Wash the chicken breasts, pat dry and remove the wing bones. Salt the meat, pepper and sauté in a pan with 2 tablespoons of hot butter, browned from all sides. Cook in the oven (skin side up) for approx. 20 minutes. In the meantime, wash the untreated orange hot, cut in half, cut one half into slices and one half into slices. Squeeze the remaining oranges. Heat the remaining butter in the chicken pan and fry the orange wedges. Dust with the flour and deglaze with orange juice and soup. Bring the semis to a boil (express the orange slices), pass through a sieve and season to taste. The orange slices in a grill pan provided with a grill pattern. Wash the pak choi and steam for about 2 minutes until it is hot. Cut the chicken breasts into slices and place them on plates together with the grilled orange slices and Pak Choi. Drizzle with the sauce. Serve chicken breast with orange sauce and pak choi. The chicken breast with orange sauce and pak choi also fits rice. and Health "Do not Smoke": Half a million has already signed Austria Kapsch on state economic goal: "It's about the balance" /

SVENSKA Farväl i Ofterschwang Sedan december 2001 har Michaela Kirchgasser varit i VM. Med 283 starter VM, tre segrar och totalt 17 pallplatser och sju VM-medaljer, är mästare slalom junior världen från 2003 en av de mest meriterade löparna i österrikiska laget damlag. Efter 17 år avgår Salzburg i lördags på slalom i Ofterschwang. "Det blir min senaste världscup helg. Det finns redan några känslor som surrar i mitt huvud ", sa Kirchgasser strax före slutet av en lång resa. och Trump strax före undertecknandet De planerade amerikanska punitära tullarna på stål och aluminium, Kanada och Mexiko är uppenbarligen ursprungligen sparade. Det rapporterades onsdagen från Vita huset. Men andra länder står inför en konfrontation i handelstvist: Kina meddelade på torsdagen ett "lämpligt svar" till EU hade tidigare hotat att motverka arbetsuppgifter. Amerikanska presidenten Donald Trump vill underteckna sitt dokument på torsdagen. Trots kritiken i sina egna ledningar omger han kongressen genom att inrätta åtgärden med ett hot mot den nationella säkerheten. då Formel 1: Ricciardo kan sitta upp med snabbaste tiden Red Bull har gjort en imponerande uttalande i går två och en halv vecka innan säsongen öppnare i Melbourne. På den andra dagen av det slutliga testet vid Montmelo, Australian Daniel Ricciardo vände inte bara i särklass snabbaste varv, men visade i hans "RB14" med totalt 165 varv, den största stabiliteten. fortsätt James Bond-äventyrsverdenen på Sölden-glaciären öppnade Högt över Sölden, är James Bond odödlig i en överdådig värld av erfarenhet. Miljoner investeras där filmen "Specter" filmades - med välsignelsen av James Bond-beslutsfattare från London. Öppningen är planerad till hösten. fortsätt sedan med dagens alltmer soliga. Mest av Österrike är mestadels soligt. För nu, men fortfarande några moln av moln och runt Övre Österrike fortfarande sista duschen. Mycket livlig västvind i öst. Maximala värden: 6 till 13 grader. och sedan fortsätta med kycklingbröst med orange sås och pak choi Ingredienser Portioner: 4/4 kycklingbröst uuu (med hud och ving ben) salt peppar (från kvarnen) ü 3 matskedar smör / video-snack-orange-artikeln-42853 apelsiner (inklusive en obehandlad ) 1 matsked mjöl 150 ml köttsoppa 3 matskedar smör 4 pak choi förberedelse för kycklingbröst med apelsinsås och pak choi, första ugnen till 160 ° C Förvärm cirkulerande luft. Tvätta kycklingbröstarna, klappa torrt och ta bort vingebenen. Salt köttet, peppar och sauté i en panna med 2 matskedar smör, brunt från alla sidor. Koka i ugnen (hudsidan uppåt) i ca 20 minuter. Under tiden tvätta obehandlade apelsin varm, halve, skär en och en halv hälften i kolonner och i skivor. Krama resterande apelsiner. Värm resten av smöret i kycklingpannan och steka de orangefärgade kilorna. Damm med mjölet och deglaze med apelsinjuice och soppa. Koka halven (uttrycka apelsinskivorna), passera genom en sik och krydda till smak. De orange skivorna i en grillpanna försedd med ett grillmönster. Tvätta pak choi och ånga i ca 2 minuter tills det är varmt. Skär kycklingbrösten i skivor och placera dem på tallrikar tillsammans med grillade orange skivor och Pak Choi. Drizzle med såsen. Servera kycklingbröst med apelsinsås och pak choi. Kycklingbröstet med apelsinsås och pak choi passar även ris. och hälsa "Smoke inte": En halv miljon har redan tecknat Österrike Kapsch om statligt ekonomiskt mål: "Det handlar om balansen" /

>>>>>> mit Orangensauce und Pak Choi passt auch zusätzlich Reis. und Gesundheit "Don't Smoke": Halbe Million hat bereits unterzeichnet Österreich Kapsch zum Staatsziel Wirtschaft: "Es geht um die Balance" /

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL Carrera de despedida en Ofterschwang Desde diciembre de 2001, Michaela Kirchgasser ha estado en la Copa del Mundo. Con 283 se inicia la Copa del Mundo, tres victorias y un total de 17 podios y siete medallas del Campeonato Mundial, el slalom campeón mundial juvenil es de 2003 uno de los corredores más meritorios en el equipo femenino del equipo austriaco. Después de 17 años, la mujer de Salzburgo se va el sábado al slalom en Ofterschwang. "Será mi último fin de semana de la Copa del Mundo". Ya hay algunas emociones zumbando en mi cabeza ", dijo Kirchgasser poco antes del final de un largo viaje. y Trump justo antes de firmar Los aranceles punitivos estadounidenses sobre el acero y el aluminio, Canadá y México aparentemente se salvan al principio. Eso fue informado el miércoles desde la Casa Blanca. Sin embargo, otros países están amenazados con un enfrentamiento en la disputa comercial: China anunció el jueves una "respuesta razonable", la UE había amenazado anteriormente con contrarrestar los aranceles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere firmar su documento el jueves. A pesar de las críticas en sus propias filas, elude al Congreso estableciendo la medida con una amenaza a la seguridad nacional. luego la Fórmula 1: Ricciardo gana el mejor tiempo Red Bull hizo una declaración impresionante dos semanas y media antes del comienzo de la temporada en Melbourne ayer. En el segundo día de la prueba final en Montmeló, el australiano Daniel Ricciardo no resultó solamente de lejos la vuelta más rápida, pero resultó en su "RB14" con un total de 165 vueltas, la mayor estabilidad. continuar El mundo de aventuras de James Bond en el glaciar de Sölden abierto Muy por encima de Sölden, James Bond se inmortaliza en un mundo de experiencia suntuosa. Se están invirtiendo millones en la filmación de la película "Spectre", con la bendición de los creadores de James Bond de Londres. La apertura está prevista para el otoño. luego continúa con hoy cada vez más soleado La mayor parte de Austria es mayormente soleado. Por ahora, sin embargo, aún algunas nubes de nubes y alrededor de la Alta Austria aún se bañan por última vez. Viento del oeste muy animado en el este. Valores máximos: 6 a 13 grados. y luego continuar con pechuga de pollo con la salsa y pak choi naranja Ingredientes Porciones: 4/4 pechugas de pollo UUU (con la piel y ala huesos) sal pimienta (desde el molino) ü Naranjas 3 cucharadas de mantequilla / video-bocado-naranja-artículo-42853 (incluyendo 1 sin tratar ) 1 cucharada de harina 150 ml sopa de carne 3 cucharadas de mantequilla 4 preparación pak choi para pechugas de pollo con salsa de naranja y pak choi, primero el horno a 160

° C Precalentar el aire circulante. Lave las pechugas de pollo, seque y quite los huesos de las alas. Sal la carne, pimienta y saltee en una sartén con 2 cucharadas de mantequilla caliente, doradas por todos lados. Cocine en el horno (con la piel hacia arriba) durante aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, lava el naranja caliente sin tratar, córtalo por la mitad, corta la mitad en rodajas y la otra mitad en rodajas. Exprime las naranjas restantes. Calienta la mantequilla restante en el sartén de pollo y freír las rodajas de naranja. Espolvorear con la harina y desglasar con jugo de naranja y sopa. Ponga las semillas a hervir (exprese las rodajas de naranja), páselos por un colador y sazone al gusto. Las rodajas de naranja en una sartén de la parrilla con un patrón de parrilla. Lave el pak choi y el vapor durante aproximadamente 2 minutos hasta que esté caliente. Cortar las pechugas de pollo en rodajas y colocarlos en platos junto con las rodajas de naranja a la parrilla y Pak Choi. Rocíe con la salsa. Sirva la pechuga de pollo con salsa de naranja y pak choi. La pechuga de pollo con salsa de naranja y pak choi también se adapta al arroz. y salud "No fumar": medio millón ya ha firmado Austria Kapsch sobre el objetivo económico estatal: "Se trata del equilibrio" /

 

AM.10.03. 2018 SAMSTAG /AM.10.03. 2018 SATURDAY /AM.10.03. 2018 lördag /Enm.10.03. 2018 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.