ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Gratiszeitungen sollen Presseförderung bekommen Gratismedien wie „Österreich" und „Heute" sollen künftig in den Genuss von Presseförderung kommen. „Österreich" soll bis zu 400.000 Euro, „Heute" bis zu 300.000 Euro erhalten, berichtet das Nachrichtenmagazin „profil" in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Verhandlungskreise. Es gebe „ordentliche Journalisten bei allen Medien", wird Medienminister Thomas Drozda (SPÖ) zitiert. und dann 29-jähriger Lehrer als zweiter KPÖ-Stadtrat in Graz Die Grazer KPÖ hat sich auf Robert Krotzer als zweiten Stadtrat neben Elke Kahr festgelegt. Der 29-Jährige arbeitet als Lehrer für Deutsch und Geschichte in Graz; er sitzt seit vier Jahren für die KPÖ im Gemeinderat. und Briten wollen sich um Trump-Rede im Parlament drücken Nach heftigen Protesten gegen den geplanten Besuch von Donald Trump in Großbritannien will die Regierung in London nun offenbar einen besonders umstrittenen Auftritt des US-Präsidenten im Parlament abwenden. Wie die Zeitung „The Guardian" heute berichtete, soll Trump nicht, wie bei Staatsbesuchen üblich, vor dem Unter- und Oberhaus reden. dann weiter Immer öfter Kündigungen im Krankenstand Die Rechtsexperten der Arbeiterkammer (AK) sind offenbar mit immer mehr Fällen von Kündigungen im Krankenstand konfrontiert. Im jüngsten Fall ging es um einen Arbeiter in Oberösterreich, der sogar deswegen im Krankenstand war, weil er in der Arbeit verunglückt war. weiter mit Zwei schwere Tunnelunfälle endeten glimpflich In Salzburg sind heute am frühen Morgen zwei schwere Unfälle in Tunnel der Tauernautobahn (A10) glimpflich verlaufen. Eine 40-Jährige überschlug sich mit ihrem Wagen. Und ein Pensionist rammte einen Bus und die Tunnelwand. dann und Heute Sonne, Wolken, Hochnebel Heute Nachmittag an der föhnigen Nordseite der Alpen häufig Sonne. Im Osten Wolken, Hochnebel und Sonne. Im Süden ziemlich trüb. Südostwind und minus 2 bis plus 6, mit Föhn 10 Grad. dann Mamas Nusskuchen Zutaten Portionen: 15 5 Eier 25 dag Kristallzucker 1/8 l Wasser 1/8 l Öl Ö 15 dag Walnüsse (gerieben) ü 13 dag Mehl (griffig) 1 Reihe htt p://www.manner.com/de/

kuvertuere-zartbitter und htt p://www.manner.com/de/

kuvertuere-zartbitterSchokolade (gerieben) etwas Backpulver Zubereitung Für Mamas Nusskuchen die Eier trennen. Eiklar zu steifen Schnee schlagen. Eidotter und Zucker schaumig schlagen und nach und nach Wasser und Öl dazurühren. Anschließend die Nüsse, geriebene Schokolade, Mehl und Backpulver vermischen und unter die Dottermasse rühren. Dann den Eischnee vorsichtig unterheben. Masse in eine feuerfeste, befettete und bemehlte Form füllen und Mamas Nusskuchen bei 175 Grad ca. 1/2 Stunde backen. Wer möchte kann Mamas Nusskuchen noch mit Schokolade glasieren. dann ich und weiter mit IMMO Inside Neue Arbeitswelt im ORBI Tower Familienbetriebe Anstellung des Ehepartners als Steuerfalle /

SVENSKA Fria tidningar är press befordran få fria medier som "Österrike" och "Idag" till den framtida ersättning av presstödet. "Österrike" är upp till 400.000 euro, "Idag" upp till 300.000 euro mottagna, rapporterade nyhetsmagasinet "profil" i sin senaste upplaga, med hänvisning till förhandlings cirklar. Det finns "vanliga journalister i alla medier," Media minister Thomas Drozda (SPÖ) citeras. och sedan 29-åriga läraren som en andra KPO kommunfullmäktige i Graz Grazer KPO har åtagit sig att Robert Krotzer som andra rådet nästa Elke Kahr. De 29-åriga fungerar som en lärare i tyska och historia i Graz; han sitter i fyra år för kommunistpartiet i kommunfullmäktige. och British vill vända sig bort till Trump tal i parlamentet Push starka protester mot det planerade besöket av Donald Trump i Storbritannien vill regeringen i London nu verkar särskilt kontroversiell utseende USA: s president i parlamentet. Som tidningen "The Guardian" rapporterade i dag är inte Trump som statsbesök vanligt, att tala inför de nedre och övre hus. då Alltmer uppsägningar på sjukfrånvaro De juridiska experter från Labour (AK) är uppenbarligen konfronteras med fler och fler fall av uppsägningar i sjuka. Under de senaste fall innebar en arbetare i Oberösterreich, som var ännu så sjukskriven eftersom han hade ett olycksfall i arbetet. vidare med två tunga olyckor tunnel slutade lätt i Salzburg tidigt i morse två allvarliga olyckor i tunnlar Tauern motorväg (A10) körs lätt. En 40-årig rullade över med sin bil. Och en pensionerad rammade en buss och tunnelväggen. då och nu sol, moln, hög dimma i eftermiddag på den norra sidan av Alperna föhnigen ofta solen. I östra Cloud, hög dimma och solen. I söder ganska oklar. Ostlig vind och minus två till plus 6, med hårtork 10 grader. då Mamas mutter tårta Ingredienser Portioner: 15 5 ägg 25 dag strösocker 1/8 liter vatten 1/8 liter olja Ö 15 Dag valnötter (riven) U 13 g mjöl (grov) en serie htt p: //www.manner.com/de / överdrags zartbitter och HTT tfn: //www.manner.com/de/

kuvertuere-zartbitterSchokolade (riven) några bakpulver förberedelse för mamma Nusskuchen separera äggen. Vispa äggvitorna till hård snö. Äggulor och socker pösigt och rör i gradvis vatten och olja. Blanda sedan nötter, choklad, chips, mjöl och bakpulver och rör i äggula massan. Då äggvitorna vika noggrant. Fyll massan i en eldfast, smord och mjölad pan och grädda i 175 grader Mamas Nusskuchen ca 1/2 timme. Vem vill kan även glasyr Mamas mutter tårta med choklad. I och fortsätta med ny IMMO Inside World of Work Orbi Tower familjejordbruk utse maken som en kontroll fall /

ENGLISH Free newspapers will receive press funding Gratim media such as "Austria" and "Today" will benefit from press funding. "Austria" is to receive up to 400,000 euros, "today" up to 300,000 euros, reports the news magazine "profile" in its current issue, citing negotiations. There are "ordinary journalists in all media", media minister Thomas Drozda (SPÖ) is quoted. And then 29-year-old teacher as the second KPÖ city council in Graz The Grazer KPÖ has decided on Robert Krotzer as second city council alongside Elke Kahr. The 29-year-old works as a teacher for German and history in Graz; He has been sitting in the municipal council for four years. And British want to push for Trump speech in parliament After massive protests against the planned visit of Donald Trump in Great Britain, the government in London now seems to be turning away a particularly controversial appearance of the US president in Parliament. As the newspaper "The Guardian" reported today, Trump is not to speak, as usual in state visits, before the Lower House and Upper House. Then more and more Cancellations in the hospital The legal experts of the Chamber of Labor (AK) are apparently confronted with an increasing number of cases of hospitalization. In the most recent case, it was about a worker in Upper Austria, who was even in a state of illness because he had been injured in the work. Continue with two heavy tunnel accidents ending glum In Salzburg, two serious accidents in tunnels of the Tauernautobahn (A10) took place in Salzburg in the early morning. A 40-year-old surrendered with her car. And a pensioner rammed a bus and the tunnel wall. Then and Today Sun, clouds, high fog This afternoon often sunny on the north side of the Alps. In the east clouds, high fog and sun. In the south quite cloudy. Southeast wind and minus 2 to plus 6, with foehn 10 degrees. Then Mamas Nusskuchen Ingredients: 15 5 eggs 25 dag crystal sugar 1/8 l water 1/8 l oil Ö 15 dag walnuts (grated) ü 13 dag flour (griffy) 1 series htt p: //www.manner.com/en / Kuvertuere-zartbitter and htt p: //www.manner.com/en/

kuvertuere-zartbitterChocolate (grated) some baking powder Preparation For mama's nut cake, separate the eggs. Cut egg whites to stiff snow. Beat egg yolks and sugar until frothy and gradually add water and oil. Then mix the nuts, grated chocolate, flour and baking powder and stir under the yolk mass. Then carefully lift the ice cream. Fill the mixture into a fireproof, greased and floured mold and bake Mommy's nut cake at 175 degrees for about 1/2 hour. Who would like Mamas Nusskuchen still chocolate glaze. Then I and with IMMO Inside New working environment in the ORBI Tower Family business Employment of the spouse as a control /

ESPANOL Hay prensa gratuita promoción en prensa conseguir medios de comunicación libres como "Austria" y "Hoy" para el futuro beneficio de subvenciones a la prensa. "Austria" es de hasta 400.000 euros, "Hoy" hasta 300.000 euros recibidos, informó la revista de noticias "profil" en su última edición, citando círculos de negociación. Hay "periodistas en todos los medios ordinarios," Ministro de Medios Thomas Drozda (SPO) es citado. y el maestro luego de 29 años de edad, como un segundo ayuntamiento KPO en Graz El Grazer KPO se ha comprometido a Robert Krotzer como segundo consejero de la próxima Elke Kahr. Los 29 años de edad, trabaja como profesor de alemán e historia en Graz; él se sienta durante cuatro años por el Partido Comunista en el ayuntamiento. y británicos quieren dar la espalda al discurso de Trump en el Parlamento Empuje fuertes protestas contra la visita prevista de Donald Trump en el Reino Unido quiere que el gobierno de Londres ahora parece un aspecto especialmente controvertido del presidente de Estados Unidos en el parlamento. A medida que el diario "The Guardian" informó hoy en día no es tan Trump visitas de estado habitual, hablar antes de que las cámaras alta y baja. a continuación, el despido cada vez más en licencia por enfermedad, los expertos legales de Trabajo (AK) son, evidentemente, que se enfrentan a más y más casos de despidos en enfermos. En caso reciente es el de un trabajador en la Alta Austria, por lo que era aún de baja por enfermedad, porque tuvo un accidente en el trabajo. adicionalmente con dos accidentes pesados ​​túnel terminaba ligeramente en Salzburgo esta madrugada dos accidentes graves en los túneles de la autopista Tauern (A10) se ejecutan a la ligera. A 40 años de edad, rodó sobre con su coche. Y un apisonada retirado una pared del túnel del autobús y. entonces y ahora sol, nubes, niebla alta esta tarde en el lado norte de los Alpes föhnigen menudo sol. En la nube del este, alto niebla y sol. En el sur bastante nebuloso. viento del este y menos de 2 a 6, más, con secador de pelo 10 grados. a continuación, la torta tuerca Mamas Ingredientes Porciones: 15 5 huevos 25 dag de azúcar granulada 1/8 l de agua 1/8 l de aceite de nueces Ö 15 dag (rallado) ü 13 g de harina (en bruto) 1 serie htt p: //www.manner.com/de / zartbitter de cobertura y htt p: //www.manner.com/de/

kuvertuere-zartbitterSchokolade (rallado) un poco de preparación de polvo de hornear Para la mamá Nusskuchen separar los huevos. Montar las claras a nieve dura. Las yemas de huevo y el azúcar hasta que quede esponjoso y revuelva en el agua y el aceite poco a poco. A continuación, mezclar el polvo de nueces, pepitas de chocolate, harina y la levadura y revuelva en la masa de la yema. A continuación, se pliegan las claras de huevo con cuidado. Rellenar la masa en un refractario, molde engrasado y enharinado y hornear a 175 grados Mamas Nusskuchen alrededor de 1/2 hora. Que lo desee puede incluso esmalte Mamas pastel de nuez con chocolate. I y continuar con nueva IMMO Dentro Mundial de la agricultura familiar torre trabajo ORBI se nombra a su cónyuge como un caso de control /

AM.12.02. 2017 SONNTAG /AM.12.02. 2017 SUNDAY /AM.12.02. 2017 söndag /Enm.12.02. 2017 Domingo /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Amon dementiert Pläne für Regierungsumbildung Obwohl sich die Koalition gerade erst auf ein überarbeitetes Regierungsprogramm geeinigt hat, sind neue Spekulationen über eine Regierungsumbildung aufgetaucht. Die „Kronen-Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) berichtete über derartige Pläne. Dem Bericht zufolge soll es noch heute Gespräche im engsten Kreis im Kanzleramt geben. und Wiener Blindenampeln sorgen für Diskussion Seit drei Jahren stehen auf der Wiener Mariahilfer Straße neuartige Blindenampeln, die mit Chip oder Schlüssel aktiviert werden müssen. Für Blindenverbände ist das nicht die ideale Lösung, mit der MA 33 soll über Alternativen diskutiert werden. Grenzmauer zu Mexiko: Trump will Kosten drücken Nach US-Medienberichten, wonach der Bau der von US-Präsident Donald Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko 21,6 Milliarden Dollar (20 Mrd. Euro) kosten wird, hat Trump deutlich niedrigere Kosten in Aussicht gestellt. Er habe gelesen, dass die Mauer mehr kosten werde als ursprünglich von der Regierung gedacht, schrieb Trump gestern im Kurzmitteilungsdienst Twitter. dann weiter mit Wenn der PC nach einem Update streikt Computerprogramme und Betriebssysteme werden mit Updates auf dem neusten Stand gehalten. Gelegentlich kann es vorkommen, dass nach einem Update einzelne Programme nicht mehr funktionieren oder sogar der Rechner streikt. Prognostizieren lassen sich diese Probleme kaum. Ein aktuelles Back-up ist in solchen Fällen unerlässlich, um das System ohne Datenverlust wieder zum Laufen zu bringen. und Heute Hochnebel, Wolken, Sonne Heute Nachmittag vom Flachgau bis ins Weinviertel, von Kärnten bis ins Burgenland sowie im Rheintal und am Bodensee oft trüb. Sonst zeitweise sonnig mit Wolkenfeldern. Teils lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Je nach Nebel, Sonne und Föhn minus 2 bis plus 12 Grad. dann weiter mit Mandel-Karamell-Creme-Törtchen mit Kaffeeganache Zutaten für 2 Tarteformen mit 12 Durchmesser Für den Mürbteig 120 g weiche Butter 2 g Salz 80 g Staubzucker 30 g Mandeln (fein gerieben) 1 Ei 230 g Mehl Hülsenfrüchte zum Blindbacken Für die Kaffeeganache 100 ml Wasser 200 ml Schlagobers 100 g Zucker 2 EL Instant-Kaffeepulver 380 g Bitterkuvertüre (ca. 70 Kakaoanteil, grob gehackt, im Schneekessel über Wasserdampf geschmolzen) Für die Karamellcreme 150 ml Obers 100 ml Milch 250 g Zucker 80 ml Wasser 100 g Butter (zimmerwarm) Zubereitung Für den Mürbteig weiche Butter, Salz, Staubzucker, Mandeln, Ei und 60 g Mehl zu einem homogenen Teig verarbeiten. Dann erst die restlichen 170 g Mehl zugeben und rasch verkneten. 2 Stunden kalt stellen. Den kalten Mürbteig kurz durchkneten und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 2 bis 3 mm dünn ausrollen. Die gebutterten Tarteformen damit auslegen. Fest andrücken und die überstehenden Ränder abschneiden. Nochmals für 2 Stunden im Kühlschrank kalt stellen. Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Tartes mit Backpapier auslegen, mit Hülsenfrüchten beschweren und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Min. blindbacken, Für die Ganache Wasser, Obers, Zucker und Kaffeepulver aufkochen und langsam die geschmolzene Bitterkuvertüre zugeben. Die Masse mit dem Stabmixer 2 bis 3 Min. glatt mixen, danach beiseitestellen und abkühlen lassen. Für die Karamellcreme Obers und Milch aufkochen. Zucker und Wasser in einem zweiten Topf so lange kochen, bis die Mischung eine leicht braune Farbe annimmt.Dann die heiße Obers-Milch-Mischung und die Butter zugeben. Einige Minuten einkochen lassen, bis eine glatte, eher dicke Konsistenz erreicht ist. Durch ein Sieb passieren. Beide Cremen abwechselnd auf den Mürbteig-Törtchen verteilen und bei Zimmertemperatur ca. 2 bis 3 Stunden rasten lassen. und dann Bundesliga Motto im 320. Wiener Derby: Verlieren verboten Wintersport Stefan Kraft auch im 2. Sapporo-Bewerb Dritter /

ENGLISH Amon Denies Plans for Government Transformation Although the coalition has just reached an agreement on a revised government program, new speculation has been emerging about a government change. The "Kronen-Zeitung" (Sunday edition) reported on such plans. According to the report, there are still talks in the closest circle in the Chancellery today. And Wiener Blindenampeln provide for discussion For the last three years Viennese Mariahilfer Straße has been developing innovative blinds that have to be activated with a chip or a key. This is not the ideal solution for blind dressings; the MA 33 should be discussed by means of alternatives. Trumpeting in Mexico According to US media reports that the construction of the wall planned by US President Donald Trump on the border with Mexico will cost 21.6 billion dollars (20 billion euros), Trump has significantly lower costs Outlook. He said that the Wall would cost more than originally thought by the government, wrote Trump yesterday in the short news service Twitter. Then continue with When the PC strikes after an update Computer programs and operating systems are kept up-to-date with updates. Sometimes it can happen that after an update individual programs do not work anymore or even the computer strikes. These problems can hardly be predicted. An up-to-date back-up is essential in such cases to get the system running without data loss. And Today Fog, clouds, sun This afternoon from the Flachgau to the Weinviertel, from Carinthia to the Burgenland as well as in the Rhine valley and Lake Constance often cloudy. Sunny with sunny periods. Partly strong wind from east to south. Depending on the fog, sun and hair dryer minus 2 to plus 12 degrees. Then continue with almond caramel cream tarts with coffee gingerbread ingredients for 2 tart shapes with 12 dia For the short dough 120 g soft butter 2 g salt 80 g dust sugar 30 g almonds (finely grated) 1 egg 230 g flour husks for blind cheeks For the coffee garnish 100 ml water 200 ml Schlagobers 100 g sugar 2 tbsp Instant coffee powder 380 g Bitterkuvertüre (ca. 70% Cocoa portion, roughly chopped, melted in a beater over steam) For the caramel cream 150 ml 100 ml milk 250 g sugar 80 ml water 100 g butter (warm) Preparation For the shortbread soft butter, salt, dust sugar, almonds, egg and 60 g flour To a homogeneous dough. Then add the remaining 170 g of flour and knead quickly. 2 hours cold. Knead the cold pastry briefly and roll out on a lightly floured working surface 2 to 3 mm thin. Spread the buttered tart with it. Firmly press and cut off the protruding edges. Again for 2 hours Refrigerator cold. Preheat oven to 180 ° C (top / bottom heat). Sprinkle the tartes with baking paper, beat with the legumes and bake in a pre-heated oven for about 15 minutes. Boil the water, cream, sugar and coffee powder for the ganache and slowly add the melted bitter cake. Mix the mixture thoroughly for 2 to 3 minutes with the bar blender and leave to cool and leave to cool. For the caramel cream top and milk boil. Sugar and water in a second saucepan until the mixture has a slightly brown color. Then add the hot milk mixture and the butter. Let it boil for a few minutes until a smooth, rather thick consistency is reached. Pass through a sieve. Sprinkle both creams alternately on the short pastry tartlets and let them rest at room temperature for approx. 2 to 3 hours. And then Bundesliga motto in the 320th Viennese Derby: losing prohibited Wintersport Stefan Kraft also in the 2nd Sapporo third /

SVENSKA Amon förnekade planer för ombildning Även koalitionen bara har kommit överens om ett reviderat regeringsprogram, har nya spekulationer om en regeringsombildning dykt upp. Den "Kronen-Zeitung" (söndag upplagan) rapporterade om sådana planer. Enligt rapporten, kommer det att finnas diskussioner i den inre cirkeln på kansliet i dag. och Wiener Blind lampor ger diskussion i tre år står på Wien Mariahilferstraße nya Blind lampor som måste aktiveras med chip eller nyckel. För blinda föreningar är inte den idealiska lösningen, med MA 33 för att diskutera alternativ. Gränsmuren med Mexiko: Trump vill minska kostnaderna Enligt amerikanska rapporter i media, enligt vilken byggandet av den planerade USA: s president Donald Trump vägg på gränsen till Mexiko kommer att kosta $ 21,6 miljarder (20 miljarder euro), har Trump betydligt lägre kostnader i visningar tillhandahålls. Han hade läst att väggen kommer att kosta mer än vad som ursprungligen avsett regeringen skrev Trump går i kortmeddelan=

detjänsten Twitter. sedan gå till när datorn för en uppdatering på strejk program och operativsystem dator stöds med uppdateringar uppdaterade. Ibland kan det hända att efter en uppdatering individuella program inte längre fungerar eller ens slå räknaren. Förutse problemen är knappast. En ny back-up i sådana fall är nödvändigt för att få systemet utan förlust av data tillbaka igång. och idag låg stratus, moln, sol eftermiddag från Flachgau till vindistriktet Kärnten till Burgenland och i Rhendalen och Bodensjön ofta oklar. Annars delvis soligt med moln fält. Del livlig vind från öst till söder. Beroende på dimma, sol och hårtork minus 2 till plus 12 grader. sedan med mandel karamell grädde tårta med Kaffeeganache portioner 2 syrliga formar med 12 diameter För degen 120g mjukt smör 2 g salt 80 g florsocker 30 g mandel (fint riven) 1 ägg 230 g mjöl baljväxter för blinda bakning för Kaffeeganache 100 ml vatten 200 ml vispgrädde 100 g socker 2 msk snabbkaffe pulver 380 g Bitterkuvertüre (ca 70% Kakao, grovt hackad, i snön pannvattenånga smält) För karamell grädde 150 ml grädde 100 ml mjölk 250 g socker 80 ml vatten 100 g smör (rummet varmt) Förberedelser inför shortcrust mjukt smör, salt, florsocker, mandel, ägg och 60 g mjöl bearbetas till en homogen deg. Först därefter lägga de återstående 170 g mjöl och knåda snabbt. Kylskåp i 2 timmar gör. Knåda kalla kort konditorivaror och rulla ut 2 till 3 mm tjocka på en lätt mjölat bakbord. Ordna smörade syrlig formarna så. Tryck ordentligt och skär bort överbliven kanterna. Igen i 2 timmar Kylskåp chill. Värm ugnen till 180 ° C (topp / ugn). Lägg tårtor med bakplåtspapper, klagar med baljväxter och baka i ugnen i ca 15 minuter. Blinda baka, koka i Ganache vatten, grädde, socker och kaffepulver och långsamt tillsätt smält Bitterkuvertüre. Marken med stavmixer 2-3 min. Smooth mix, ställ åt sidan och låt svalna. Koka i crème caramel grädde och mjölk. kock socker och vatten i en andra kruka tills blandningen har en ljusbrun färg annimmt.Dann den varma grädden-mjölk blandningen och tillsätt smör. låt koka i flera minuter tills en slät, ganska tjock konsistens. Sila genom en sil. Båda krämer distribueras växelvis på den shortcrust tart och låt vila vid rumstemperatur under ca 2 till 3 timmar. och sedan Bundesliga motto i 320. Wien derby: Att förlora förbjudet Vintersport Stefan Kraft i 2: a Sapporo tävlingen Third /

ESPANOL Amon negó planes de reorganización Aunque la coalición acaba de acordar en un programa gubernamental revisada, nuevo especulaciones sobre una remodelación del Gobierno han salido a la superficie. El "Kronen-Zeitung" (edición del domingo), informó sobre dichos planes. De acuerdo con el informe, habrá discusiones en el círculo interno de la Cancillería hoy. y las luces Wiener ciegos proporcionan discusión durante tres años se sitúan en las nuevas luces >>>>>

>>>>> de Ciegos Mariahilferstraße que necesitan ser activado con el chip o la tecla. Para las asociaciones de ciegos no es la solución ideal, con el MA 33 para analizar alternativas. muro de la frontera con México: Trump quiere reducir los costos de acuerdo con informes de los medios de Estados Unidos, según el cual la construcción del muro presidente de Estados Unidos, Donald Trump previsto en la frontera con México tendrá un costo de $ 21.6 millones de dólares (20 millones de euros), Trump tiene costos significativamente más bajos en vistas siempre. Había leído que el muro va a costar más de lo previsto inicialmente por el Gobierno, Trump escribió ayer en el servicio de mensajes cortos Twitter. a continuación, ir a cuando la PC para una actualización de los programas informáticos de ataque y sistemas operativos son compatibles con las actualizaciones hasta la fecha. Ocasionalmente puede ocurrir que después de una actualización de programas individuales ya no funcionan o incluso chocan con la calculadora. Predecir los problemas es difícilmente. Un reciente respaldo en estos casos es esencial con el fin de llevar el sistema sin pérdida de datos vuelva a funcionar. Hoy en día y estratos bajos, nubes, sol de la tarde de Flachgau a la zona vinícola de Carintia de Burgenland y en el valle del Rin y el lago Constanza menudo nebuloso. De lo contrario, parcialmente soleado con nubes campos. Parte animada de viento de este a sur. Dependiendo de la niebla, el sol y secador de pelo, menos de 2 a más de 12 grados. a continuación, con la almendra tarta de crema de caramelo con Kaffeeganache Sirve 2 moldes de tarta con 12 de diámetro para la pastelería 120 g de mantequilla blanda 2 g de sal 80 g de azúcar glas 30 g de almendras finamente ralladas (1) de huevo 230 g de harina de legumbres para hornear ciega Para Kaffeeganache 100 ml de agua 200 ml de crema batida 100 g de azúcar en polvo 2 cucharadas de café instantáneo 380 g Bitterkuvertüre (alrededor del 70% Cacao, picado en trozos, en el vapor de agua de la caldera nieve derretida) Para la crema de caramelo 150 ml de nata 100 ml de leche 250 g de azúcar 80 ml de agua 100 g de mantequilla (sala caliente) Preparación Para la quebrada suave mantequilla, sal, azúcar glas, almendras, huevo y 60 g de harina procesado en una pasta homogénea. Sólo a continuación, añadir la harina 170 g restantes y amasar rápidamente. Refrigerar por 2 horas hacen. Amasar brevemente fría pastelería y puesta en marcha de 2 a 3 mm de espesor sobre una superficie ligeramente enharinada. Organizar los moldes de tarta de mantequilla de modo. Presione firmemente hacia abajo y cortar los bordes en exceso. De nuevo durante 2 horas enfriamiento del refrigerador. Precalentar el horno a 180 ° C (arriba / horno). Sentar las tartas con papel de hornear, se quejan con leguminosas y cocer en el horno precalentado durante unos 15 minutos. Hornear ciego, hervir el agua para el ganache, crema, azúcar y café en polvo y añadir lentamente la Bitterkuvertüre derretido. El suelo con la mezcladora de barra 2 a 3 min. De mezcla suave, a continuación, a un lado y dejar enfriar. Hervir la nata crema de caramelo y leche. Cocinar el azúcar y el agua en una segunda olla hasta que la mezcla tiene un color marrón claro annimmt.Dann la mezcla de crema de leche caliente y añadir la mantequilla. se deja hervir durante varios minutos hasta obtener una consistencia suave, más bien gruesa. Colar por un colador. Ambas cremas distribuyen alternativamente en la tarta quebrada y dejar reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 a 3 horas. y luego lema Bundesliga en 320º derby de Viena: Perder prohibido Deporte de invierno Stefan Kraft en el segundo concurso de Sapporo Tercera /

 

AM.14.02. 2017 MONTAG /AM.14.02. 2017 MONDAY /AM.14.02. 2017 måndag /Enm..14.02. 2017 Lunes /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN 1,6 Prozent Wachstum für Euro-Zone und Österreich Die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose für die Euro-Zone etwas nach oben revidiert. Für das laufende Jahr erwartet die EU-Behörde ein Wachstum von 1,6 Prozent und für 2018 1,8 Prozent (statt 1,5 Prozent und 1,7 Prozent in ihrer Herbstprognose). Für Österreich rechnet die EU-Kommission unverändert sowohl für 2017 als auch 2018 mit einem Plus von 1,6 Prozent, wie sie heute mitteilte. und Bernie Sanders: "Trump ist ein pathologischer Lügner" Der ehemalige Präsidentschaftswerber meldet sich mit scharfer Kritik an Donald Trump zurück. In einem Interview mit dem US-Sender NBC News hat der ehemalige Präsidentschaftswerber Bernie Sanders nun drastische Worte gewählt, um den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten zu beschreiben. "Wir haben einen Präsidenten, der in vielerlei Hinsicht wahnhaft ist. Er ist ein pathologischer Lügner", sagte der 75-Jährige am Sonntag. "Das sind starke Worte", unterbrach Moderator Chuck Todd daraufhin den US-Senator. "Können Sie mit einem pathologischen Lügner zusammenarbeiten?" "Es macht das Leben zumindest sehr schwer – nicht nur für mich", erwiderte Sanders. Er sei sich dessen bewusst, dass seine Worte sehr hart klingen würden. "Aber wenn jemand behauptet, dass drei bis vier Millionen Menschen illegal gewählt hätten und es dafür nicht den geringsten Beweis gibt, dann ist das eine Lüge." dann und weiter „Sound of Music"-Fan vermutlich US-Botschafter in Wien Der Industrielle, Wohltäter, Konzertpianist und bekennende „Sound of Music"-Fan Patrick Park dürfte eigenen Angaben zufolge neuer US-Botschafter in Wien werden. Sein Freund Donald Trump habe ihm eine Notiz mit den Worten „Auf zu Deinem nächsten Kapitel, Herr Botschafter", zugesteckt, sagte Park der Lokalzeitung „Palm Beach Daily News". Eine offizielle Bestätigung war nicht zu erhalten. und dann USA erlauben Verkauf von Osram-Lampensparte Der Lichtkonzern Osram ist beim Verkauf seiner klassischen Lampensparte fast am Ziel. Ein Konzernsprecher bestätigte heute, dass die US-Regierung grünes Licht für das Geschäft gegeben hat. Nun stehe nur noch das Okay einer chinesischen Behörde aus, erklärte der Sprecher. und dann Schon 2.200 Kameras in Wiener U-Bahn-Stationen Die Wiener Linien halten an ihren Plänen fest und bauen die Videoüberwachung in den Stationen und Öffis" weiter aus. Allein in den U-Bahn-Stationen gibt es derzeit 2.200 Kameras. 2016 investierten die Verkehrsbetriebe 1,1 Millionen Euro. und Heute teils trüb, teils sonnig Heute Nachmittag im Norden und Osten strahlend sonnig. Im Rhein- und Inntal sowie im Flachgau und im oberösterreichischen Alpenvorland ist es jedoch vorerst noch nebelig. Im Süden bleibt es meist trüb. Höchstwerte: meist minus 1 bis plus 7 Grad, im Westen plus 12 Grad. dann weiter mit Walnuss-Savarin mit Sabayon Zutaten für 4 Personen 70 g Butter 70 g Staubzucker 3 Eier, getrennt 1/2 Zitrone, Zitronenschale, fein gehackt Prise Salz 2 Scheiben Toastbrot 1/8 l Milch 70 g Walnüsse (oder Mandeln) 15 g Brösel Für die Süßweinsabayon: 5 Eigelb 1/8 l Süßwein Zucker nach Belieben Brombeeren Zubereitung Backrohr auf 180° vorheizen. Butter mit dem Zucker in der Küchenmaschine schaumig rühren. Eidotter, Zitronenschale und Salz dazugeben. Das Toastbrot in der Milch aufweichen. Ausdrücken und mit dem Pürierstab passieren. Unter die Butter-Ei-Masse mischen. Eiweiß mit etwas Zucker zu steifem Schnee schlagen. Nun abwechselnd Nüsse, Brösel und Schnee unterheben. 4 kleine Savarin- oder kleine Gugelhupfformen ausbuttern und auszuckern. Die Masse darin verteilen und im vorgeheizten Ofen 20 - 25 Minuten backen. (Wenn keine kleinen Förmchen vorhanden sind, dann die Masse einfach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen, backen und dann in gewünschter Form ausstechen). Für den Süßweinschaum alle Zutaten in einer Schüssel vermischen und über Wasserdampf schaumig aufschlagen. Das braucht ein wenig Geduld! Achtung vor Gerinnen! Die Nussküchlein mit Süßweinschaum übergießen, mit Brombeeren garnieren. und Karriere Wenn der Chef späht und horcht Porträt Schwarze Zahlen, bunte Bilder /Das Hoch "Erika" sorgt laut dem Wetterdienst UBIMET bis Freitag im gesamten Alpenraum für viel Sonnenschein und oft zweistellige Temperaturen am Nachmittag. Am wärmsten wird es dabei am Mittwoch und Donnerstag, wo stellenweise bis zu 15 Grad erreicht werden. Die zähen Nebel- und Hochnebelfelder sind Geschichte, in der trockenen Luft scheint die Sonne meist von früh bis spät von einem wolkenlosen Himmel./

ENGLISH 1.6 percent growth for the euro zone and Austria The EU Commission has slightly revised its economic forecast for the euro zone. For the current year, the EU agency expects growth of 1.6 per cent and for 2018 1.8 per cent (instead of 1.5 per cent and 1.7 per cent in its autumn forecast). For Austria, the EU Commission continues to expect a growth of 1.6 per cent for 2017 and 2018, as announced today. And Bernie Sanders: "Trump is a pathological liar" The former presidential candidate reports back with sharp criticism of Donald Trump. In an interview with US broadcaster NBC News, former presidential candidate Bernie Sanders has now drastically elected to describe the 45th President of the United States. "We have a president who is delicate in many ways. He is a pathological liar," said the 75-year-old on Sunday. "Those are strong words," Chuck Todd, the presenter, chucked the US Senator. "Can you work with a pathological liar?" "It makes life at least very difficult - not just for me," Sanders replied. He was aware that his words would sound very harsh. "But if someone claims that three to four million people voted illegally and there is not the slightest proof of this, then that is a lie." "The Sound of Music" fan Patrick Park is expected to become the new US ambassador in Vienna. His friend, Donald Trump, had sent him a note saying, "To your next chapter, Mr. Ambassador," said Park of the local newspaper Palm Beach Daily News. An official confirmation could not be obtained. And then let the USA sell Osram Lampensparte The light group Osram is almost at the goal when selling its classical Lampenspartee. A group speaker confirmed today that the US government has given the go-ahead for the deal. Now just the OK of a Chinese authority, explained the spokesman. And then 2,200 cameras in Viennese subway stations The Viennese lines hold on to their plans and build the video surveillance in the stations and "Open" further. There are 2,200 cameras in the subway stations alone. In 2016 the transport companies invested 1.1 million euros. Partly cloudy Today is cloudy in the morning and evening with sunny intervals. However, in the Rhine and Inn Valley as well as in the Flachgau and in the Upper Austrian Alpine foothills it is still foggy. In the south it is mostly cloudy. Maximum values: usually minus 1 to plus 7 degrees, in the west plus 12 degrees. Then continue with Walnut Savarin with Sabayon Ingredients for 4 people 70 g butter 70 g dust sugar 3 eggs, separated 1/2 lemon, lemon peel, finely chopped pinch of salt 2 slices of toast bread 1/8 l milk 70 g walnuts (or almonds) 15 g Brösel For the sweet wine: 5 egg yolks 1/8 l sweet wine sugar as desired Blackberries Preparation Preheat the baking pan to 180 °. Stir the butter with the sugar in the kitchen machine until frothy. Add the egg yolk, lemon peel and salt. Toast the toast in the milk. Express and pass with the blender. Mix with the butter-egg mixture. Whip egg white with some sugar to a stiff snow. Now alternating nuts, crumbs and snow. 4 small Savarin or small Gugelhupfformen austerntern and ausckern. Divide the mixture and bake for 20 - 25 minutes in the preheated oven. (If there are no small molds, simply spread the mixture onto a sheet of baking paper, bake and then prune it out in the desired shape). For the sweet wine foam, mix all ingredients in a bowl and foam over water. It takes a little patience! Caution! Sprinkle the nutcakes with sweet wine, garnish with blackberries. And career When the boss peeks and listens Portrait black figures, colorful pictures / The high "Erika" ensures according to the weather service UBIMET until Friday in the entire Alpine area for much sunshine and often double-digit temperatures in the afternoon. On the warmest day it will be on Wednesday and Thursday, where up to 15 degrees can be achieved. The tough fog and foggy fields are history, in the dry air the sun usually shines from early to late from a cloudless sky./

SVENSKA tillväxt 1,6 procent för euroområdet och Österrike Europeiska kommissionen har presenterat sin ekonomiska prognos för euroområdet reviderats något uppåt. För innevarande år räknar EU-myndigheten en tillväxt på 1,6 procent och 1,8 procent 2018 (i stället för 1,5 procent och 1,7 procent i sin höstprognos). För Österrike, Europeiska kommissionen förväntar sig fortfarande både 2017 och 2018 med en ökning med 1,6 procent som i dag tillkännages. och Bernie Sanders: "Trump är en patologisk lögnare" Tidigare president Werber är tillbaka med skarp kritik av Donald Trump. I en intervju med amerikanska program NBC News den tidigare president Werber Bernie Sanders har nu valt drastiska ord för att beskriva den 45: e president i USA. "Vi har en president som är vanföreställningar på många sätt. Han är en patologisk lögnare", den 75-åriga sade på söndagen. "Det är starka ord," avbröt moderatorn Chuck Todd sedan amerikansk senator. "Kan du arbetar med en patologisk lögnare?" "Det gör livet åtminstone mycket svårt - inte bara för mig", säger Sanders. Han var medveten om att hans ord skulle låta mycket hårt. "Men om någon hävdar att tre till fyra miljoner människor hade röstat olagligt och det är inte det minsta bevis för det, då det är en lögn." sedan fortsätta och "Sound of Music" fan förmodligen USA: s ambassadör i Wien industriman, välgörare, konsertpianist och uttalade "Sound of Music" fan Patrick Park förväntas bli den nya amerikanska ambassadör i Wien påstår sig. Hans vän Donald Trump gav honom en lapp med orden "vidare till nästa kapitel, Mr ambassadör" halkade, sade Park den lokala tidningen "Palm Beach Daily News". En officiell bekräftelse har inte fått. och sedan låta Försäljningen i USA av Osram lampa division Belysningsföretaget Osram är försäljningen av sin klassiska lampa division nästan där. Ett företag talesman bekräftade i dag att den amerikanska regeringen har gett klartecken för affären. Nu är det bara stå okej en kinesisk myndighet, förklarade talesmannen. och sedan redan 2200 kameror i Wien tunnelbanestationer Wiener Linien håller fast vid sina planer och bygga videoövervakning på stationer och "kollektivtrafik" ytterligare. enbart i de tunnelbanestationer, det finns 2.200 kameror. 2016 investerade transport av 1,1 miljoner euro. och idag delvis molnigt, delvis soligt denna eftermiddag i norr och öster strålande soligt. I Rhen och Inntal och i Flachgau och Oberösterreich alpina foten, är det för närvarande dimmigt. I söder det stannar mestadels molnigt. Maxvärden: vanligtvis minus 1 till plus 7 grader i väst plus 12 grader. sedan gå till Walnut Savarin med Sabayon 4 portioner 70g smör 70g strösocker 3 ägg, separerade halv citron, citronskal, finhackad nypa salt 2 skivor bröd 1/8 liter mjölk 70 g valnötter (eller mandel), 15 g smulor för Süßweinsabayon: Värm ugnen till 180 ° 5 äggulor 1/8 l söt socker efter smak björnbär förberedelse ugn. Smör med socker i matberedare tills krämig. Äggulor, citronskal och salt. Toast i mjölk för att mjukna. Uttryck och passera med en stavmixer. Blanda Under smör äggsmeten. med lite socker Vispa äggvitorna till ett hårt skum. Nu växelvis nötter, ströbröd och snö gånger. 4 små Savarin eller små Gugelhupfformen spottar och auszuckern. Sprid massan däri och i ugnen 20 - Baka 25 minuter. (Om några små formar förekommer, sedan helt enkelt markera massan på en fodrad bakplåtspapper, baka och sedan skära ut önskad form). blanda under Süßweinschaum alla ingredienser i en skål och skummande vattenånga. Det tar tålamod! Respekt för curdling! Den Nussküchlein med Süßweinschaum pour, garnera med björnbär. och karriär När chefen kikar och lyssna Porträtt svarta siffror, färgstarka bilder / Den höga "Erika" ger, enligt vädertjänsten UBIMET till fredag ​​i Alperna för massor av sol och ofta tvåsiffriga temperaturer på eftermiddagen. Den varmaste i detta fall på onsdag och torsdag, där vissa platser upp till 15 ° C. Envisa dimma och låga stratus fält är historia, i den torra luften, solen skiner vanligen från morgon till kväll från en molnfri Himmel./

ESPANOL un crecimiento del 1,6 por ciento para la zona euro y Austria La Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas para la zona euro revisado ligeramente al alza. Para el año en curso, la autoridad UE espera un crecimiento del 1,6 por ciento y 1,8 por ciento en 2018 (en lugar del 1,5 por ciento y 1,7 por ciento en sus previsiones de otoño). Para Austria, la Comisión Europea sigue esperando que tanto 2017 y 2018, con un incremento del 1,6 por ciento, ya que ha anunciado. y Bernie Sanders: "Trump es un mentiroso patológico" ex Werber presidencial está de vuelta con fuertes críticas de Donald Trump. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC News el ex presidencial Werber Bernie Sanders ha elegido palabras drásticas para describir el 45.o Presidente de los Estados Unidos. "Tenemos un presidente que es delirante de muchas maneras. Él es un mentiroso patológico", dijo el 75-años de edad, el domingo. "Estas son palabras fuertes," interrumpió moderador Chuck Todd y la senadora. "¿Se puede trabajar con un mentiroso patológico?" "Se hace la vida al menos muy difícil - no sólo para mí," dijo Sanders. Era consciente de que sus palabras sonarían muy duro. "Pero si alguien afirma que tres a cuatro millones de personas habían votado ilegalmente y no hay la más mínima evidencia de ello, entonces eso es una mentira." y luego continuar "sonido de la música" fan probablemente embajador de Estados Unidos en Viena El industrial, bienhechor, concertista de piano y declarado es esperado "sonido de la música" fan Patrick Park para convertirse en el nuevo embajador de EEUU en Viena afirma. Su amigo Donald Trump le dio una nota con las palabras "a su siguiente capítulo, el Sr. Embajador" cayó, dijo Park el periódico local "Palm Beach Daily News". Una confirmación oficial no fue recibida. y luego permitir que las ventas estadounidenses de la división de la lámpara Osram La empresa de iluminación Osram es la venta de su división clásica lámpara casi allí. Un portavoz de la compañía confirmó hoy que el gobierno de Estados Unidos ha dado luz verde para el acuerdo. Ahora simplemente reposar la autoridad china visto bueno de, explicó el portavoz. y luego ya 2.200 cámaras en las estaciones de metro de Viena Wiener Linien mantienen sus planes de construir y video vigilancia en las estaciones y "transporte público" más. en las estaciones de metro solamente, hay 2.200 cámaras. 2016 invirtieron el transporte de 1,1 millones de euros. Hoy en día y medio nublado, parcialmente soleado por la tarde en el norte y el este radiante y soleado. En Rin y del valle del Inn y en el Flachgau y las estribaciones de los Alpes de Alta Austria, es por el momento de niebla. En el sur se mantiene parcialmente nublado. Los valores máximos: por lo general menos de 1 a más de 7 grados en Occidente, más 12 grados. y luego ir a la nuez Savarin con Sabayon 4 porciones 70 g de azúcar en polvo 70 g de mantequilla 3 huevos, separados 1/2 limón, la ralladura de limón, una pizca de sal finamente picado 2 rebanadas de pan 1/8 l de leche 70 g de nueces (o almendras), 15 g migajas para Süßweinsabayon: Precalentar el horno a 180 ° 5 yemas de huevo 1/8 l de azúcar dulce al paladar moras horno de preparación. Mantequilla con el azúcar en el procesador de alimentos hasta que quede cremoso. Las yemas de huevo, la ralladura de limón y sal. El pan tostado en la leche para ablandar. Expresiones y pasan con una batidora de mano. Mezclar Bajo la mezcla de mantequilla-huevo. con un poco de azúcar Batir las claras de huevo a punto de nieve. Ahora alternativamente frutos secos, pan rallado y pliegue nieve. 4 pequeñas Savarin o pequeñas Gugelhupfformen batido y auszuckern. Corre la masa en el mismo y en el horno precalentado a 20 - Hornear 25 minutos. (Si alguna moldes pequeños están presentes, a continuación, sólo tiene que resaltar la masa sobre un papel de hornear forrada, hornear y luego cortar la forma deseada). mezclar durante Süßweinschaum todos los ingredientes en un bol y vapor de agua espumosa. Para eso se necesita paciencia! El respeto a cuajar! El Nussküchlein con Süßweinschaum servir, adornar con moras. y la carrera Cuando el jefe que mira a escondidas y escuchar los números negros Retrato, imágenes a color / La alta "Erika" proporciona, de acuerdo con el servicio meteorológico UBIMET a viernes, en los Alpes de mucho sol y temperaturas de dos dígitos a menudo en la tarde. La más cálida es en este caso el miércoles y el jueves, donde algunos lugares hasta 15 ° C. Los campos de niebla y estratos bajos son tenaces de la historia, en el aire seco, el sol suele brillar desde el amanecer hasta el anochecer de un Himmel./ sin nubes/

AM.14.02. 2017 DIENSTAG /AM.14.02. 2017 TUESDAY /AM.14.02. 2017 tisdag /Enm.14.02. 2017 Martes /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Territorialstreit: Russland gibt Inseln Sowjetnamen Der russisch-japanische Territorialstreit um die pazifischen Kurilen-Inseln hat neuen Zunder bekommen. Japan habe Protest dagegen eingelegt, dass Russland einige Inseln nach russischen Generälen und Politikern benannt habe, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga heute. Das widerspreche Japans Standpunkt und sei „extrem bedauerlich". und US-Ausschuss wird Trumps Steuererklärung nicht einfordern Der für Steueran=

gelegenheiten zuständige Ausschuss des US-Repräsentanten=

hauses wird von US-Präsident Donald Trump keine Steuererklärungen einfordern. dann weiter Skispringen: Schlierenzauer schreibt WM noch nicht ab Der vor einer Woche beim Skifliegen in Oberstdorf schwer gestürzte Gregor Schlierenzauer hat einen Start bei der nordischen Ski-WM in Lahti noch nicht abgeschrieben. In seinem Blog schrieb der Tiroler, er werde in Finnland nur antreten, wenn er sich hundertprozentig fit fühle. „Ich werde nichts mit der Brechstange erzwingen", sagte Schlierenzauer, der erst im Jänner sein Weltcup-Comeback gegeben hatte. Möglich ist auch ein WM-Einstieg erst auf der Großschanze. dann und weiter Aromen-Erzeuger Wurth verlässt Standort Wien Jedes Jahr wandern etwa zwölf Betriebe aus Wien nach Niederösterreich ab, so die niederösterreichische Wirtschaftsagentur. Jetzt zieht ein alteingesessener Betrieb nach Niederösterreich: der Aromen-Erzeuger Wurth. und Heute nach und nach sonnig Heute Nachmittag überwiegend sonnig und 3 bis 13 Grad, am wärmsten im Westen. weiter mit Feta-Nudelgratin Zutaten Portionen: 4 250 g Spirelli (roh) 200 g Feta (klein gewürfelt) ü 1 EL Suppenpulver /video-snack-paprika-artikel-43121 Stk. Paprika (rot, gewürfelt) ü /video-snack-karotte-artikel-43111 Stk. Karotte (mittelgroß, gewürfelt) ßü 1 Stk. Cabanossi (gewürfelt) ü 200 ml Schlagobers 250 ml Milch Salz Pfeffer Kräuter (nach Geschmack, fein gehackt oder getrocknet) ä /video-snack-paprika-artikel-43121 Stk. Paprika (grün) ü Zubereitung Für das Feta-Nudelgratin die Spirelli, Paprika-, Karotten-,Cabanossi- und Fetawürfel in eine gefettete, abdeckbare Auflaufform geben und gut mischen. Schlagobers mit Milch, Suppenpulver, Salz, Pfeffer und Kräutern versprudeln und über die Nudelmischung geben. Zugedeckt im vorgeheizten Backofen bei 200 °C 40 Minuten garen (ab und zu wenden). Zum Bräunen und Gratinieren den Raspelkäse darüber streuen und nochmal 10 Minuten aufgedeckt im Herd lassen. Das Feta-Nudelgratin kann beliebig nach Vorhandensein und Geschmack variiert werden. und dann Nordafrika Flüchtlingslager in Nordafrika: Merkels Wunsch an Tunesien Staatsbesuch Netanyahu bringt Trump einige Streitthemen mit USA Bürger von Illinois sollen sich auf Zombies vorbereiten /

ENGLISH Territorial dispute: Russia gives islands Soviet names The Russo-Japanese territorial dispute around the Pacific Kuril Islands has received new scales. Japan has argued that Russia has named some islands for Russian generals and politicians, said government spokesman Yoshihide Suga today. This contradicts Japan's position and is "extremely regrettable". And US committee will not demand trumps tax clearance The United States House of Representatives' Tax Commission will not require tax returns from US President Donald Trump. Then further ski jumping: Schlierenzauer does not yet write World Championship The Gregor Schlierenzauer, who was heavily overthrown a week ago in the ski field in Oberstdorf, has not yet written off a start at the Nordic World Ski Championships in Lahti. In his blog, the Tyrolese wrote that he would only compete in Finland if he felt 100% fit. "I will not force the breaker," said Schlierenzauer, who had only made his World Cup comeback in January. It is also possible to enter the world championship on the Großschanze. Then and further flavors producer Wurth leaves the city of Vienna Every year, some twelve companies move from Vienna to Niederösterreich, according to the Lower Austrian economic agency. Now an old-established company moves to Lower Austria: the flavor producer Wurth. And Today sunny. On Thursday it will be overcast with a high of 14 ° C. Continue with Feta noodle gratin Ingredients Serving: 4 250 g Spirelli (raw) 200 g Feta (small diced) ü 1 tbsp Soup powder / video-snack-paprika-articles-43121 Stirring peppers (red, diced) Carrot-articles-43111 pcs Carrot (medium-sized, diced) 1 cup cabanossi (diced) 200 ml Schlagobers 250 ml milk salt pepper Herbs (to taste, finely chopped or dried) ä / video-snack-paprika-artikel- 43121 Pepper (green) ü Preparation Add the spice, pepper, carrot, cabanossi and feta cubes to the feta noodle gratin and place in a greasy, coverable dish. Mix well. Whisk with milk, soup powder, salt, pepper and herbs and pour over the noodle mixture. Cook 40 minutes in a pre-heated oven at 200 ° C (occasionally to turn). For tanning and gratinating, spread the rasp cheese over it and leave it in the oven for another 10 minutes. Feta noodle gratin can be varied according to taste and taste. And then North Africa Refugee camps in North Africa: Merkel's desire to go to Tunisia State visit Netanyahu brings Trump some interrogation with the US Citizens of Illinois are to prepare for zombies /

SVENSKA Territoriell dispyt: Ryssland är öar sovjetiska namn det rysk-japanska territoriella tvisten om Kurilerna Pacific scored nya skalan. Japan hade lämnat in protest mot det faktum att Ryssland hade döpt flera öar av ryska generaler och politiker, regeringens talesman Yoshi Suga sade i dag. Detta motsäger Japans ställning och är "extremt beklagligt". och US kommittén är Trumps självdeklaration inte anspråk ansvarig för skatte frågor kommitté i den amerikanska representanthuset kommer att ringa från USA: s president Donald Trump inga deklarationer. sedan hoppa: Schlierenzauer inte skriva WM från förra veckan vid skid flyger i Oberstdorf svårt störtade Gregor Schlierenzauer har ännu inte skrivit en start på de nordiska Skid-VM i Lahtis. I sin blogg skrev tyrolska skulle han bara tävla i Finland när han kände fullt frisk. "Jag kommer inte att tvinga något med en kofot," Schlierenzauer, som gjorde sin VM comeback till januari sade. Det är också en världs artikel enbart på den stora backen. sedan fortsätta och smaker producent Wurth lämnar Wien plats varje år flyttar cirka tolv företag från Wien från till Niederösterreich, Niederösterreich Business Agency. Nu drar en sedan länge etablerad verksamhet i Niederösterreich: smaker producenter Wurth. och nu gradvis solig eftermiddag mestadels soligt och 3 till 13 grader, den varmaste i västvärlden. fortsätta med feta pastagratäng Ingredienser Portion :. 4, 250 g Spirelli (rå) 200 g fetaost (tärnad) × 1 msk soppa pulver / video-snack-paprika-objekt-43121 st paprika (röd, tärnade) u / video mellanmål morot-objekt-43111 st. morot (medium, tärnade) Hsu 1 st. Cabanossi (tärnad) ü 200 ml vispgrädde 250 ml mjölk salt peppar örter (efter smak, finhackad eller torkade) A / video-snack-paprika-Artikel- ange 43121 st. paprika (grön) ü förberedelse för feta pastagratäng den Spirelli, peppar, morot, Cabanossi- och feta kuber i en smord, dold ugnsform och blanda väl. Vispad grädde med mjölk, soppa pulver, salt, peppar och örter versprudeln och häll över pastan blandning. Täck och koka i en förvärmd ugn vid 200 ° C och koka i 40 minuter (från tid att kontakta). För att bryna och bryning strö de Raspelkäse över och igen 10 minuter utan lock låt kaminen. Den feta pastagratäng kan varieras beroende på närvaro och smak. och sedan Nordafrika flyktingläger i Nordafrika: Merkels önskan att Tunisien statsbesöket Netanyahu ger Trump någon tvist Trådar amerikanska medborgare i Illinois att förbereda sig för Zombies /

ESPANOL disputa territorial: Rusia son islas nombre Soviética La disputa territorial ruso-japonesa sobre el Kuriles Islas del Pacífico obtuvo nueva escala. Japón había presentado protesta contra el hecho de que Rusia había llamado varias islas por los generales y políticos rusos, dijo hoy el portavoz del Gobierno Yoshihide Suga. Esto contradice la posición de Japón y es "extremadamente lamentable". y el Comité de los Estados Unidos es la declaración de impuestos triunfos no reclama la responsable de la comisión de asuntos fiscales de la Cámara de Representantes le llame por el presidente estadounidense Donald Trump no hay declaraciones de impuestos. luego saltar: Schlierenzauer no escribe WM de la última semana en el esquí volar en Oberstdorf difícil derrocó Gregor Schlierenzauer todavía no ha dejado un comienzo en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Lahti. En su blog escribió el tirolés, que sólo competiría en Finlandia cuando sintió totalmente en forma. "No voy a forzar nada con una barra de hierro," Schlierenzauer, que hizo su reaparición Copa del Mundo hasta enero, dijo. Es también una entrada-mundo sólo en la gran colina. luego continuar y sabores productor Wurth deja Vienna ubicación migran cada año alrededor de doce empresas de Viena del a Baja Austria, la Agencia de Negocios de Baja Austria. Ahora dibuja una operación de larga data en Baja Austria: los sabores productores Wurth. y ahora poco a poco por la tarde soleada mayormente soleado y de 3 a 13 grados, el más caliente del Oeste. continuar con feta pastas gratinadas Ingredientes Porciones :. 4, 250 g Spirelli (en bruto) 200 g de queso Feta (en cubitos) × 1 cucharada de sopa en polvo / video-snack-paprika-artículos-43121 pcs pimientos (rojo, cortados en cubitos) U / merienda de vídeo zanahoria-items-43111 pcs. zanahoria (mediana, cortada en cubitos) Hsu 1 PC. Cabanossi (en cubitos) ü 200 ml de crema de leche 250 ml de leche hierbas pimienta sal (al  >>>>>

>>>>> gusto, finamente picado o seco) a / de vídeo-snack-pimentón-articulo- introducir 43121 piezas. preparación pimientos (verde) ü para el gratinado de pasta de queso feta la Spirelli, pimiento, zanahoria, Cabanossi- y cubos de queso feta en una fuente de horno engrasada ocultable y mezclar bien. Crema batida con leche, sopa en polvo, sal, pimienta y hierbas versprudeln y verter sobre la mezcla de pasta. Tapar y cocinar en un horno precalentado a 200 ° C y cocer 40 minutos (de vez en contacto). Para dorar y dorar espolvorear los Raspelkäse una y otra vez 10 minutos descubiertas permiten la estufa. El gratinado de queso Feta pasta se puede variar de acuerdo con la presencia y sabor. y luego los campos de refugiados de África del Norte África del Norte: el deseo de Merkel a visitar Túnez estado Netanyahu lleva Trump cierta controversia Hilos ciudadanos de Estados Unidos de Illinois para prepararse para Zombies /

 

AM.15.02. 2017 MITTWOCH /AM.15.02. 2017 WEDNESDAY /AM.15.02. 2017 onsdag /Enm.15.02. 2017 Miércoles /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN EU-Parlament zieht Debatte über deutsche Pkw-Maut vor Das EU-Parlament wird bereits morgen über die umstrittene deutsche Pkw-Maut diskutieren. Ursprünglich war das Thema Donnerstag auf der Tagesordnung. Die Abgeordneten fordern, dass die EU-Kommission klarstellt, wie durch den vorgeschlagenen Mautdeal das ursprüngliche Problem der Diskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeit wegfallen soll. und Van der Bellen setzt EU-Antrittsbesuch in Straßburg fort Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt heute seinen Antrittsbesuch bei der Europäischen Union fort. In Straßburg wird Van der Bellen eine Rede vor dem Europaparlament halten. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsident Antonio Tajani geplant. weiter mit Motorenhersteller Rolls-Royce verliert Milliarden Den britischen Motorenhersteller Rolls-Royce haben das „Brexit"-Votum und eine Bestechungsaffäre im vergangenen Jahr Milliarden gekostet. Rolls-Royce beendete das Jahr 2016 mit einem Verlust von vier Milliarden Pfund (4,8 Mrd. Euro) nach Steuern, wie der Konzern heute mitteilte. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 84 Millionen Pfund Gewinn gemacht. weiter dann Rutschender Hang in Salzburg bedroht Häuser In Fusch an der Glocknerstraße (Salzburg) ist ein Hang ins Rutschen geraten. Tonnenschwere Felsblöcke stürzten herab, die Gemeindestraße nach Bad Fusch musste gesperrt werden, es besteht Lebensgefahr. Nach einem Felssturz im Jahr 2004 genau an derselben Stelle war der Hang bereits um 700.000 Euro gesichert worden. und Morgen, Mittwoch Ruhiges Hochdruckwetter und am Nachmittag nahezu frühlingshaft. In ganz Österreich sonnige Aussichten. Der Himmel bleibt fast wolkenlos. Anfangs gibt es aber auch Nebel- und Hochnebelfelder, die sich im Rheintal, im Donauraum, in der südöstlichen Steiermark und in Unterkärnten stellenweise auch für ein paar Stunden halten können. Der Nebel über manchen Alpentälern löst sich hingegen schneller auf. Der Wind ist nur schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlicher Richtung. Zu Beginn wird es zwar größtenteils frostig sein, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen jedoch auf 7 bis 16 Grad, in 2000m auf 5 bis 8 Grad. Übermorgen, Donnerstag Weiterhin Hochdruckeinfluss und am Nachmittag sehr mild. Den ganzen Tag strahlender Sonnenschein in den Alpen. Über dem Flach- und Hügelland jedoch in der Früh und am Vormittag ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Am Nachmittag generell sonnig. Wind aus Nordwest bis Südwest, der aber nur im Hochgebirge und zwischen der Wachau und Wien etwas auffrischt. In der Früh größtenteils frostig. Die höchsten Temperaturen: 7 bis 14 Grad, in 2000m 0 bis 4 Grad. und dann weiter mit Fenchelauflauf mit Nudeln Zutaten Portionen: 4 // 600 g Fenchelknolle 350 g Penne (Hörnchen, Farfalle etc.) ö 100 g Käse (gerieben, Parmesan, Emmentaler etc.) ä 1 Kugel Mozzarella (nach Geschmack) /video-snack-paradeiser-artikel-42861 Dose Tomaten (geschält) ä 1 große Zwiebel ß 2-3 Knoblauchzehen 1 EL Tomatenmark 4 EL Semmelbösel (zum Bestreuen) ö Gemüsesuppe (oder Wein zum Aufgießen nach Bedarf) üß Salz Pfeffer Oregano (oder Thymian, getrocknet) Olivenöl Zubereitung Für den Fenchelauflauf mit Nudeln zunächst die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente kochen. Abseihen, mit kaltem Wasser abfrischen, abtropfen lassen und mit einem Schuss Olivenöl vermengen.Inzwischen den Fenchel waschen, halbieren und in Streifen schneiden. Dabei das Fenchelgrün nicht wegwerfen, sondern für die Garnitur fein hacken und zur Seite stellen. Zwiebel sowie Knoblauch fein schneiden und in heißem Olivenöl kurz anschwitzen. Fenchel zugeben und alles durchrösten. Tomaten kleinwürfelig schneiden, mitsamt dem Saft zugeben und Tomatenmark einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Oregano oder Thymian abschmecken und kurz einkochen lassen. Das Gemüse sollte allerdings nicht zu trocken werden, dafür gegebenenfalls noch etwas Suppe oder Wein zugießen. Abgetropfte Nudeln einmengen, durchmischen und nochmals abschmecken. Eine passende Auflaufform mit Olivenöl ausstreichen und die Masse einfüllen. Semmelbrösel mit dem geriebenen Käse vermischen, über den Auflauf streuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C ca. 30 Minuten überbacken. Dabei etwa 15 Minuten vor Ende Backzeit nach Geschmack den Mozzarella kleinwürfelig schneiden, auf dem Fenchelauflauf mit Nudeln und fertig backen. Vor dem Servieren den Fenchelauflauf mit Nudeln mit dem Fenchelgrün bestreuen. und dann weiter mit Nahost: Neuer US-Botschafter als personifizierte Provokation Vereinte Nationen UN-Sicherheitsrat: Einstimmig gegen Nordkoreas Raketentest /

SVENSKA EU-parlamentet drar debatt på tysk bil vägtull innan Europaparlamentet diskuterar redan i morgon på den kontroversiella tyska biltullar. Ursprungligen temat torsdag stod på dagordningen. Ledamöterna uppmanar att kommissionen klargör hur den ursprungliga problemet med diskriminering bör undanröjas på grund av nationalitet av den föreslagna avgifts Deal. och Van der Bellen sätter EU officiellt besök i Strasbourg fortsätter nya president Alexander Van der Bellen fortsätter idag sitt första besök i Europeiska unionen. I Strasbourg Van der Bellen kommer att leverera ett tal inför Europaparlamentet. Dessutom är en diskussion planeras med Parlamentets talman Antonio Tajani. fortsätta med motortillverkaren Rolls-Royce förlorar miljarder brittiska motortillverkaren Rolls-Royce har "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" rating och en mutskandal förra året kostnads ​​miljarder. Rolls-Royce slutade 2016 med en förlust på fyra miljarder pounds (4,8 miljarder euro) efter skatt, som bolaget meddelade idag. Under föregående år hade företaget gjort 84 miljoner pounds vinst. ytterligare sedan sladda lutning i Salzburg hotade hus i Fusch an der Glocknerstraße (Salzburg) är en lutning börjar slira. Ton stenblock ramlade ner den lokala vägen till Bad Fusch måste stängas, kan det vara dödlig. Efter en stenras 2004 exakt samma punkt i backen hade säkrats av 700.000 euro. och i morgon, onsdag Tyst högtrycks väder och eftermiddag nästan vårliga. Hela Österrike, en solig utsikter. Himlen är nästan molnfri. Inledningsvis finns också dimma och låga stratus fält i sydöstra Steiermark och Nedre Kärnten på platser som kan hålla sig till några timmar i Rhendalen, i Donauregionen. Dimman över några alpdalarna löser dock på snabbare. Vinden är svag till måttlig, och kommer från en annan riktning. I början är det faktiskt i stort sett vara kyliga, men under dagen temperaturen stiger till mellan 7 och 16 grader, i 2000m till 5 till 8 grader. I övermorgon, torsdag Ytterligare påverkan av högt tryck och på eftermiddagen mycket mild. Hela dagen solsken i Alperna. Över slätter och kullar, men på morgonen och på morgonen ett par dimma och låga stratus fält. På eftermiddagen, oftast soligt. Vind från öst till väst, men endast i de höga bergen och mellan Wachau och Wien plockar upp något. På morgonen mestadels frostiga. De högsta temperaturerna 7 till 14 grader, i 2000m 0 till 4 grader. och sedan fortsätta med fänkål gryta med nudlar Ingredienser Portioner: 4 // 600 g fänkål 350 g Penne (croissanter, Farfalle etc.) ö 100 g ost (riven parmesan, Emmentaler etc.) ä en boll mozzarella (smak) / video- snack paradeiser-objekt-42.861 burk tomater (skalade) 1 stor lök ß 2-3 vitlöksklyftor 1 msk tomatpuré 4 msk Semmelbösel (för bevattning) ö grönsakssoppa (eller vin för att hälla vid behov) ÜSS salt peppar oregano (eller timjan, torkade ) olivolja förberedelse för fänkål Gratäng med pasta först koka pastan i saltat vatten tills al dente. låt ansträngande, abfrischen med kallt vatten, avlopp och vermengen.Inzwischen med ett duggregn av olivolja Tvätta fänkål, halverade och skär i strimlor. Det är inte kasta bort fänkålsblad, men för garnering Finhacka och ställ åt sidan. Skär lök och vitlök fint och fräs kort i het olivolja. Fänkål erkänna och grilla allt. Skär tomaterna i små kuber, lägga ihop saften och rör i tomatpuré. Krydda med salt, peppar och oregano eller timjan och låt det koka en kort stund. Dock bör grönsakerna inte vara alltför torr, det eventuellt lägga till några mer soppa eller vin. De avrunna nudlarna Blanda i, blanda och krydda efter smak. En lämplig ugnsform med olivolja och strö fylla massa. Ströbröd med riven ost mix, strö över grytan och strö över lite olivolja. I en förvärmd ugn baka ca 30 minuter vid 180 ° C. klippa detta ca 15 minuter före slutet av gräddningen tid att smaka mozzarella i små kuber, baka på en fänkål gryta med pasta och klar. Innan servering fänkål gryta med pasta och strö med fänkålsblad. och sedan gå till Mellanöstern: Nya amerikanska ambassadör personifierad provokation FN: s säkerhetsråd: Enhälligt mot Nordkoreas missiltestet /

ENGLISH EU Parliament to debate German car toll The EU Parliament will be discussing the controversial German car toll tomorrow. Originally the topic of Thursday was on the agenda. MEPs call for the EU Commission to clarify how the proposed toll will remove the original problem of discrimination on grounds of nationality. And Van der Bellen resumes EU visit to Strasbourg The new German President, Alexander Van der Bellen, is continuing his visit to the European Union. In Strasbourg, Van der Bellen will deliver a speech in front of the Europaparlament. A conversation with President of the Parliament, Antonio Tajani, is also planned. Rolls-Royce loses billions British motor maker Rolls-Royce have cost the bill of brethren and a bribe bribe last year. Rolls-Royce ended the year 2016 with a loss of 4 billion pounds (4.8 billion euros) after taxes, as the group announced today. In the previous year, the company had made 84 million pounds of profit. Further down Sloping slope in Salzburg threatened houses In Fusch an der Glocknerstraße (Salzburg) a slope slipped. Ton-heavy boulders fell down, the Gemeindestrasse to Bad Fusch had to be blocked, there is a danger of life. After a rock fall in 2004 exactly the same place had already been secured the slope by 700,000 euros. And morning, Wednesday Quiet high-pressure weather and in the afternoon almost spring-time. In all of Austria sunny prospects. The sky is almost cloudless. In the beginning, however, there are also fog and high fog fields, which can hold in the Rhine valley, in the Donauraum, in the southeastern Styria and in Unterkärnten, also for a few hours. The mist over some alpine valleys dissolves faster. The wind is only weak to moderate and comes from different directions. At the beginning it will be mostly frosty, but in the course of the day the temperatures increase to 7 to 16 degrees, in 2000m to 5 to 8 degrees. Overmorrow, Thursday High pressure influence and in the afternoon very mild. All day sunshine in the Alps. Over the flat and hillside, however, in the morning and in the morning a few fog and high fog fields. In the afternoon sunny. Wind from northwest to southwest, but only in the Hochgebirge and between the Wachau and Vienna something refreshes. In the morning mostly frosty. The highest temperatures are 7 to 14 degrees, in 2000 meters 0 to 4 degrees. And then fennel with noodles Ingredients: 4 // 600 g fennel knot 350 g penne (croissants, farfalle etc.) ö 100 g cheese (grated, Parmesan, Emmentaler etc.) ä 1 ball mozzarella (to taste) / video- Snack-paradeiser-articles-42861 can tomatoes (peeled) ä 1 large onion ß 2-3 cloves of garlic 1 tbsp tomato paste 4 tbsp of breadcrumbs (to be sprinkled) ö vegetable soup (or wine for infusion as required) salt pepper oregano (or thyme, dried ) Olive oil Preparation For the fennel bake with noodles first cook the noodles in salted water al dente. Strain, drain with cold water, drain and mix with a dash of olive oil. Meanwhile, wash the fennel, halve and cut into strips. Do not discard the fennel green, but finely chop and place to the side. Finely chop the onion and garlic and simmer briefly in hot olive oil. Add fennel and roast everything. Cut the tomatoes into small cubes, add the juice and stir in the tomato paste. Season with salt, pepper and oregano or thyme and cook briefly. However, the vegetables should not become too dry, if necessary add some soup or wine. Add the dripped noodles, mix and taste again. Brush a suitable baking dish with olive oil and fill the mixture. Mix the breadcrumbs with the grated cheese, sprinkle over the baking dish and sprinkle with some olive oil. Bake in the pre-heated oven at 180 ° C for about 30 minutes. Bake 15 minutes before the end of the baking season to taste the mozzarella cut into small pieces, on the fennel bake with noodles and baked. Before serving, sprinkle the fennel pudding with the noodles and the fennel greens. And then continue with the Middle East: New US ambassador as a personalized provocation United Nations UN Security Council: unanimous against North Korea's rocket test /

ESPANOL Parlamento de la UE se basa debate sobre la cifra de automóviles alemán antes de que el Parlamento Europeo ya está discutiendo mañana sobre los polémicos peajes de automóviles alemanes. Originalmente el tema jueves fue del orden del día. Los eurodiputados instan a la Comisión Europea se especifica cómo el problema original de la discriminación debe ser eliminado debido a la nacionalidad por el reparto de peaje propuesto. y Van der Bellen establece la visita oficial de la UE a Estrasburgo continúa El nuevo presidente Alexander Van der Bellen continúa hoy su primera visita a la Unión Europea. En Estrasburgo Van der Bellen pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo. Además, está prevista una discusión con el presidente del Parlamento, Antonio Tajani. continuar con el fabricante del motor Rolls-Royce pierde miles de millones los británicos Rolls-Royce fabricante del motor tienen el "referéndum propuesto por el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" de calificación y un escándalo de soborno costado miles de millones el año pasado. Rolls-Royce terminó 2016 con una pérdida de cuatro millones de libras (4,8 millones de euros) después de impuestos, ya que la empresa ha anunciado hoy. En el año anterior la empresa había hecho 84 millones de libras de beneficio. adicionalmente a continuación, arrastre de la pendiente en Salzburgo amenazada casas en Fusch an der Glocknerstraße (Salzburgo) es una pendiente comienza a deslizarse. cantos rodados Ton caído abajo de la carretera local a Bad Fusch tuvo que ser cerrado, puede ser fatal. Después de un desprendimiento de rocas en 2004 exactamente el mismo punto de la pendiente había sido asegurada por 700.000 euros. y mañana, miércoles clima de alta presión tranquilo y por la tarde casi primaveral. A lo largo de Austria, una perspectiva soleado. El cielo es casi sin nubes. Inicialmente, también hay campos de niebla y estratos bajos en el sureste de Estiria y Carintia Baja en lugares que pueden pegarse a por unas horas en el valle del Rin, en la región del Danubio. La niebla sobre algunos valles alpinos se disuelve sin embargo el más rápido. El viento es débil a moderada, y proviene de una dirección diferente. Al principio es de hecho en gran medida ser frío, pero durante el día las temperaturas se elevan a entre 7 y 16 grados, en 2000m de 5 a 8 grados. Pasado mañana, jueves más influencia de la alta presión y por la tarde muy suave. Sol todo el día en los Alpes. Sobre las llanuras y colinas, pero por la mañana y por la mañana un par de campos de niebla y estratos bajos. Por la tarde, generalmente soleado. El viento de Este a Oeste, pero sólo en las altas montañas y entre la región de Wachau y Viena recoge algo. Por la mañana, sobre todo escarchado. Las temperaturas más altas de 7 a 14 grados, en 2000m 0 a 4 grados. y luego continuar con la cazuela de hinojo con fideos Ingredientes Porciones: 4 // 600 g de hinojo 350 g Penne (croissants, Farfalle etc.) o 100 g de queso (parmesano rallado, emmental, etc.) ä 1 mozzarella bola (al gusto) / toma de video bocado Paradeiser-artículos-42861 lata de tomates (pelados) a 1 cebolla grande ß 2-3 dientes de ajo 1 cucharada de pasta de tomate 4 cucharadas Semmelbösel (para espolvorear) sopa ö vegetal (o vino para verter, según sea necesario) USS orégano sal pimienta (o tomillo, se secó ) preparación de aceite de oliva Para el gratinado de hinojo con pasta primera cocinar la pasta en agua con sal hasta que estén al dente. dejar que el esfuerzo, abfrischen con agua fría, escurrir y vermengen.Inzwischen con un chorrito de aceite de oliva Lavar el hinojo, reducido a la mitad y cortar en tiras. No tire las hojas de hinojo, pero para adornar Picar y dejar de lado. Cortar la cebolla y el ajo finamente y rehogar brevemente en aceite de oliva caliente. Hinojo admitir y todo asado. Cortar los tomates en cubos pequeños, añadir el jugo y agregar la pasta de tomate. Sazonar con sal, pimienta y orégano o tomillo y se deja hervir brevemente. Sin embargo, las verduras no deben ser demasiado seco, opcionalmente añadir un poco más sopa o vino. Los fideos escurridos se mezclan en, mezclar y sazonar al gusto. Una fuente de horno adecuado con aceite de oliva y espolvorear masa de relleno. Las migas con la mezcla de queso rallado, espolvorear sobre la cazuela y espolvorear con un poco de aceite. En un horno precalentado a cocer unos 30 minutos a 180 ° C. cortar esta a unos 15 minutos antes del final del tiempo de cocción para degustar la mozzarella en cubos pequeños, cocer en una cazuela de hinojo con pasta y listo. Antes de servir la cazuela de hinojo con pasta y espolvorear con las hojas de hinojo. y luego ir a Oriente Medio: Nuevo embajador de Estados Unidos personificada provocación Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Por unanimidad contra la prueba de misiles de Corea del Norte /

AM.16.02. 2017 DONNERSTAG /AM.16.02. 2017 THURSDAY /AM.16.02. 2017 torsdag /Enm.16.02. 2017 Jueves /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.